Innledning

Emnet gir en innføring i grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Videre skal emnet omhandle grunnleggende kunnskap om universell utforming belysning, fargesystemer og materialer, tekstur og struktur, sett i en bærekraftig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om tekniske rom og tekniske installasjoner
 • har kunnskap om lover og regler i forhold til våtrom og sanitære rom (TEK17)
 • har kunnskap om kontruksjonsprinsipper, bærende og ikke-bærende konstruksjoner
 • har kunnskap om materialers egenskaper, bærekraft og bruk
 • har kunnskap om belysning
 • har kunnskap om NCS fargesystem
 • har kunnskap om antropometri
 • har kunnskap om ergonomi

Ferdigheter

Studenten...

 • kan tegne tekniske tegninger for kommunikasjon med andre faggrupper
 • kan bruke NCS fargesystem
 • kan ta begrunnede valg ut i fra relevant faglig kunnskap

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan identifisere bærende kontruksjoner i bygg
 • kan bruke belysning, farger og materialer funksjonelt, bærekraftig og estetisk
 • kan produsere tegninger og annen teknisk dokumentasjon
 • kan prosjektere etter gjeldende lover og regler for våtrom og universell utforming i bolig
 • kan reflektere over egen læringsprosess

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, ekskursjon, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 42 timer

Selvstudier: 158 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere og ekskursjon 

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en semesteroppgave (prosjektoppgave) og en muntlig eksamen

Semesteroppgave varighet: 4 uker

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Må gjenta/kontinuere alle vurderingsformer den sammensatte eksamenen består av.