Innledning

Emnet gir studentene teorier og begreper relatert til kultur og media.Selve kulturbegrepet utforskes, den historiske utvikling av ulike medier og disipliner som film og populær musikk gjennomgås og særlig oppmerksomhet er viet hvordan media og kulturen påvirker hverandre.

Emnet består av tre hoveddeler:

1. samspillet mellom kultur og kommunikasjon

 • Utvikling av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv
 • Massemedier og populærkultur
 • Sosiale medier og globalisering
 • Digitale medier i den globale økonomien
 • Globalisering av massemedier og kultur
 • Den teknologiske medieutviklingen

2. De store tekniske revolusjonene (jernbane, telegrafen, telefonen, toget)

 • Overgangen til det visuelle i aviser ukeblad, film og tegneserier fra 1950-tallet
 • Radioen fra 1930-tallet
 • TVen fra 1960-tallet
 • Nettaviser og sosiale medier fra 1990-tallet

3. Mediepåvirkning og identitetsdannelse

 • Mediene og vår selvforståelse
 • Medienes rolle i samfunnsutvikling
 • Samfunnets rolle i utforming og utvikling av medietrender

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om mediehistorie, med vekt på utviklingen av kommunikasjon og kultur i et historisk perspektiv.
 • har kunnskap om forholdet mellom utvikling av massemedier og samfunnsformasjoner.
 • har kunnskap om forholdet mellom medieutvikling / media påvirkning, og dannelse/gjendannelse av identitet.
 • har kunnskap om den teknologiske medieutviklingen fra radio, TV, nettaviser til sosiale medier, koblet opp mot meningsdanning, påvirkning, offentlighet og identitet.

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å anvende faglig kunnskap for å belyse problemstillinger som ligger til grunn for den praktiske- og teoretiske forståelsen av medieutviklingen
 • kan vise til hvordan samfunnsendringer har påvirket kommunikasjon og hvordan mediene påvirker samfunnet.
 • kan reflektere over hvilken rolle mediene har i samfunnet og hvordan informasjonsoverskuddet, nye medier og fremveksten av profesjonelle kommunikasjonsaktører medfører utfordringer i utvikling av kommunikasjonsløsninger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en forståelse av hvilken rolle mediene har hatt, og har i samfunnsutviklingen både i relasjon til den offentlige debatten, og i relasjon til individer.
 • kan vurdere kritisk forståelsen av massemedienes rolle i dagens samfunn.
 • kan forklare hvordan utviklingen i massemediene reflekterer og former virkeligheten vi lever i, illustrert gjennom vår kultur og kommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer

Selvstudier: 124 timer

Eksamen: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene, samt besøk på politiske institusjoner.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.