Innledning

Emner tar for seg følgende tema: 

Bedriftens omgivelser

 • Samfunnsøkonomiske problemstillinger
 • Grunnleggende forutsetninger
 • Målsetting og etikk
 • Den økonomiske styringsprosessen
 • Industri-, handels- og tjenesteytende bedrift
 • Valg av selskapsform

Bedriftens kostnader

 • Tidsavgrensninger
 • Materialkostnader
 • Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgift
 • Avskrivninger
 • Bedriftens andre kostnader
 • Kalkulatoriske kostnader

Kostnadsforløpet

 • Faste, variable og totale kostnader
 • Grensekostnader
 • Direkte og indirekte kostnader
 • Alternativkostnader

Inntektsdannelsen

 • Konkurranseformer og markeder
 • Pris - strategi, kunder og marketing mix.

Inntekter, kostnader og resultat - en teoretisk og matematisk modell

 • Monopol
 • Fullkommen konkurranse

Produktkalkulasjon

 • Divisjonskalkulasjon
 • Tilleggskalkulasjon; Selvkostmetoden og bidragsmetoden

Kostnad - resultat - volumanalyse (dekningpunktsanalyse)

 • Forutsetninger
 • Dekningsbidrag
 • Dekningsgrad
 • Dekningspunkt
 • Risikomargin - sikkerhetsmargin
 • Dekningsdiagram
 • Konsekvenser av endrede forutsetninger

Produktvalg

 • Ledig produksjonskapasitet
 • Full produksjonskapasitet
 • Innskrenkninger

Budsjettering

 • Planleggingsnivåer
 • Den strategiske prosess
 • Bedriftens strategiske plan
 • De enkelte budsjett og budsjettsammenhenger
 • Hovedbudsjett
 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Kontroll

Analyse av regnskapet

 • Tradisjonell regnskapsanalyse
 • Rentabilitet
 • Likviditet
 • Årsaker til dårlig likviditet
 • Soliditet

Investering

 • Investeringsprosessen
 • Metoder: Nåverdi, internrente, pay-back og annuitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller.
 • har kunnskap om temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere, og hvordan slike data anvendes i beslutningssammenhenger

Ferdigheter

Studenten...

 • kan drøfte temaer knyttet til de viktigste bedriftsøkonomiske områdene. 
 • har ferdigheter i økonomistyring og en grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene: Kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.
 • kan bruke økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan delta i beslutningsprosessen innenfor forskjellige områder i den økonomiske virksomheten.

Emnet inngår i

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

I timene inngår forelesninger, diskusjoner og aktiv bruk av cases/oppgaver både i individuelt og i grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter og presentasjoner av egne arbeider.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator uten minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)