Innledning

Emnet gir en innføring i grafisk design-fagets grunnleggende temaer og prinsipper, sentrale verktøy og teknikker. Den praktiske formgivingen er i sentrum, og emnet tar for seg komposisjon og fargebruk, samt grunnleggende typografi og bildekommunikasjon. 

For å sette den praktiske utøvelsen i en større sammenheng, inneholder emnet også noe faglig teori, historie og skriftlig refleksjon. Det introduserer også de viktigste arbeidsområdene for grafiske designere i dag, og fagets konseptuelle, kommersielle og tekniske/teknologiske virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • har kunnskap om grunnleggende komposisjonsprinsipper
 • har kunnskap om fargelære
 • har kunnskap om designeren som formgiver og konseptutvikler i ulike arbeidssituasjoner
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av bilder og tegn i grafisk design

Ferdigheter

Studenten ...

 • kan definere og beskrive et visuelt uttrykk ved bruk av visuelle plansjer og et faglig språk
 • kan bruke grunnleggende prinsipper innen komposisjon, fargelære og typografi i visuell formgiving
 • kan bruke håndlagde skisser til å visualisere idéer
 • kan bruke tekst som faglig observasjons- og analyseverktøy
 • kan bruke ulike typer fagtekster som referansekilde i egne arbeider

Generell kompetanse

Studenten ...

 • har grunnleggende kunnskap om problemstillinger knyttet til opphavsrett og åndsverk
 • kan anvende grunnleggende fagterminologi i diskusjoner om grafisk design

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske og skriftlige oppgaver, medstudentvurdering, veiledning

Anbefalt tidsbruk

 • Deltakelse i undervisning og veiledning: 90 timer
 • Selvstudium (lesing av pensum/teori): 100 timer 
 • Selvstendig arbeid individuelt eller i grupper: 100 timer
 • Selvstendig forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen: 30 timer
 • Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 80 timer 

Anbefalt tidsbruk totalt: 400 timer

Arbeidsverktøy

 • Programvare: Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator
 • Digitalt fotoapparat/mobilkamera
 • Verktøy og materialer for analoge teknikker (faglærer publiserer liste)

Arbeidslivstilknytning

Omvisning på trykkeri og designbyråbesøk

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Det må påregnes betydelig egeninnsats og selvstudium i.f.m. gjennomføring av praktiske oppgaver og lesing av pensum.