Innledning

Dette emnet har som formål å gi en innføring i sentrale metoder innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning for kommunikasjonsfagene. Emnet vil introdusere informasjonskompetanse, kilde-kritikk, og kvalitative metoder, både teoretisk og i praksis. Emnet gir innføring i kreative prosesser på et grunnleggende nivå og studentene vil lære å forankre de kreative prosessene opp mot relevante forsknings- og utviklingsmetoder. Emnets tverrfaglige kontekst skal bidra til å fremme studentenes forståelse for varierte tilnærminger til kommunikasjonsfagene og kunnskapsutviklingen i disse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i grunnleggende forskningsmetode for lavere grads studium.
 • har kunnskap om kreativ tenkning, kreative metoder og teorier, samt kreative arbeidsprosesser

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bidra i et utviklingsprosjekt på grunnleggende nivå og kritisk reflektere rundt de funn som blir gjort
 • kan anvende kreative metoder og kreative arbeidsprosesser for å løse kommunikasjonsoppgaver
 • kan anvende varierte og relevante kilder
 • kan skrive en argumenterende tekst, med kildehenvisning og med en relevant og tydelig problemstilling

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har innsikt i betydningen av relevante former for informasjonsinnhenting og kildekritikk
 • kan reflektere over eget arbeid i lys av praksis og teori
 • har innsikt i betydningen av det tverrfaglige samspillet på tvers av skolens studieprogrammer
 • kan reflektere over tilbakemeldinger om eget og/eller gruppens arbeid under veiledning og deretter justere arbeidet

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design, Bachelor i Art Direction, Bachelor i Tekst og skribent. 

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, presentasjon, veiledning, selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 95 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen spesielle verktøy er påkrevd.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, produksjonseksamen i gruppe (6 studenter)*

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Ved bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

 • Relevant tema og problemstilling.

 • Relevant bruk av teori og begreper.

 • Relevant bruk av metode.

 • God bruk av kilder og formelt korrekte kildehenvisninger.

 • Retningslinjer for oppgaveskriving er fulgt

 • Vise til og begrunne sin informasjonsinnhenting

 • Den visuelle / praktiske løsningens originalitet, vilje og evne til eksperimentering og nyskaping

 • Evne til refleksjon rundt eget uttrykk og sette denne i en faglig kontekst.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et felles emne for studenter i første semester fra flere studieprogrammer ved høyskolen.