Innledning

Utviklingspsykologi tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet. Vi ser på utvikling av sosiale, kognitive, biologiske, moralske og emosjonelle egenskaper og ferdigheter. Hvordan klarer noen barn å få et godt liv på tross av alvorlig omsorgssvikt? Og hva skal til for å utvikle en god evne til å kommunisere med andre mennesker? Dette er eksempler på spørsmål som faget vil ta for seg.

Delen om emosjoner fokuserer på utvikling og funksjon av emosjoner og følelser. Hva er følelser? Hvilket formål tjener de? Hvordan relaterer emosjoner seg til våre tanker, minner og handlinger mot andre? Hva skjer når våre følelsesmessige responser er på feilspor?

Selv om disse spørsmålene strekker seg tilbake til tidlige filosofiske tekster, er det først nylig at eksperimentelle psykologer har begynt å utforske dette store og spennende temaet. Vi utforsker hvordan følelser kan farge våre kognitive prosesser som tenkning og hukommelse, forholdet mellom følelser og hjernen, utvikling av følelser i barndommen, og hvordan følelser former våre sosiale relasjoner.

Vi vil også vurdere hvordan skjev utvikling av emosjoner kan brukes til å studere psykisk sykdom hos både barn og voksne. Emnet omfatter også jakten på livskvalitet og velvære, og hva som gjør oss lykkelige.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive de mest sentrale teoretiske perspektivene innenfor utviklingspsykologien og hvordan disse perspektivene skiller seg fra hverandre
 • kan gjøre rede for sentral forskning som viser typiske trekk ved måten barn utvikler seg på kognitivt, emosjonelt og sosialt
 • kan gjøre rede for sentrale metoder innen psykologisk forskning som handler om barn
 • kan gjøre rede for samspillet mellom følelser og utvikling av sosiale relasjoner
 • kan forklare betydningen av etiske retningslinjer i utviklingspsykologisk forskning
 • kan forklare kulturelle forskjeller i uttrykk og håndtering av emosjoner
 • kan beskrive følelsesmessige forstyrrelser og relaterte psykiske lidelser, deres opprinnelse og terapi
 • kan forklare hvordan emosjoner påvirker sosialt samspill

Ferdigheter

Studenten...

 • kan diskutere og anvende sentrale begreper innen temaer og teoretiske perspektiv i utviklingspsykologi
 • kan skille mellom ulike følelser, deres uttrykk og funksjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over sammenhengen mellom teoretiske utviklingsperspektiver og vitenskapelig kunnskap om barns utvikling
 • kjenner til og kan oppdatere seg på forskningsfronten innen utviklingspsykologi

Emnet inngår i

Bachelor i anvendt psykologi

Årsenhet i psykologi

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppeundervisning, refleksjonsnotat, prosjektoppgave med studentpresentasjoner, oppgaver gjennomført individuelt og i grupper.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 72 timer

Veiledning: 2 timer

Gruppearbeid: 30 timer

Selvstudier: 272 timer

Eksamen: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 400 timer

Arbeidslivstilknytning

I kurset vil du møte relevante aktører/foredragsholdere fra sektoren. Praktiske eksempler og cases benyttes i undervisningssammenheng.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.