Innledning

Å ha innsikt i fagets forskningstradisjoner og historie er en viktig forutsetning for å kunne forstå moderne psykologi. Fagets historiske utvikling har bidratt til å forme psykologien og gi faget det preget det har i dag. Den moderne psykologiens metodiske tilnærminger, teoretiske perspektiver, underdisipliner og faglige kontroverser er alle et resultat av en utvikling som strekker seg langt tilbake i tid.

Studentene får en kort historisk innføring i filosofiske skildringer av sjelens/psykens natur og funksjoner. Hovedfokus er en oversikt over sentrale kjennetegn ved ulike psykologiske retninger etter etableringen av psykologien som egen vitenskap på 1800-tallet. Det blir gitt en oversikt over funksjonalismen, behaviourismen, psykoanalysen, gestaltpsykologien, den kognitive revolusjonen, humanismen og relativismen og hvordan disse retningene skiller seg fra hverandre og henger sammen. Videre gis det en innføring i psykiatriens framvekst, samt skillet mellom akademisk og anvendt psykologi.

Delen som omhandler forskning har som mål å gi studenten en generell kompetanse i å forstå vitenskapelig forskningsmetode i bruk i psykologien. Det blir gitt en grunnleggende innføring i fordeler og ulemper ved metoder som brukes i psykologisk forskning.

Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om psykologiske begrep og operasjonalisering av disse, variabelbegrepet, målingsproblematikk, reliabilitet, og validitet. De skal også ha grunnkunnskaper om eksperimentelle design og ikke-eksperimentelle metoder som kasusstudier og surveymetoder. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å forklare hva et vitenskapelig paradigme er og diskutere forskningsetiske dilemma.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for psykologiens historie, med hensyn til viktige utviklingstrekk, filosofiske røtter, historiske skoleretninger og innflytelsesrike personer
 • kan beskrive de viktigste argumentene i sentrale kontroverser og endringer i psykologiens historie
 • kan gjøre rede for psykologien som samfunnsfag og naturvitenskap i historisk perspektiv
 • kan gjøre rede for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • kan diskutere viktige etiske hensyn ved ulike metodologier innen psykologi, særlig eksperiment
 • kan gjøre rede for problemer med ulike forskningsmetoder, årsaksbegreper, korrelasjonsbegrepet og sannsynlighet i psykologien
 • kan forklare hva som menes med litteratursøk, hypotese/problemstilling, operasjonalisering, variabler, måleskalaer, reliabilitet og validitet
 • kan beskrive ikke-eksperimentelle metoder (observasjon, kasusstudier, arkivstudier, surveymetoder, feltmetodikk og intervju)
 • kan forklare hovedskillene mellom eksperimentelle og ikke-eksperimentelle design
 • kan gjøre rede for forholdet mellom et utvalg og en populasjon
 • kan forklare hva et vitenskapelig paradigme er

Ferdigheter

Studenten...

 • kan plassere nyere psykologiske retninger og teorier i et historisk perspektiv
 • kan redegjøre for utvikling av vitenskapelig artikler gjennom vitenskapelig arbeid
 • Gi en generell oversikt over etiske dilemma ved forskning
 • kan diskutere fordeler og ulemper ved kasusstudier, tester og eksperimenter
 • kan diskutere fordeler og ulemper ved kvalitative metoder

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere og reflektere over sentrale spørsmål i psykologien
 • kan reflektere rundt hvordan viktige tema fra psykologiens historie har formet fagfeltet og beslektede fag
 • kan drøfte hvordan kvalitative og kvantitative tilnærminger kan integreres i design av en undersøkelse
 • kan reflektere over etiske problemstillinger ved forskning på dyr og mennesker

Emnet inngår i

Bachelor i anvendt psykologi

Årsenhet i psykologi

Læringsaktiviteter

Forelesning, gruppeundervisning, problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, medstudentrespons

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 83 timer

Veiledning: 2 timer

Feltøvelser/gruppearbeid: 15 timer

Selvstudier: 300 timer

Totalt: 400 timer

Arbeidslivstilknytning

I kurset vil du møte relevante aktører/foredragsholdere fra sektoren. Praktiske eksempler og cases benyttes i undervisningssammenheng.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt