Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet:

Kinesisk historie og filosofi

 • historie, medisin og filosofi relevant for akupunkturfaget

Yin -Yang

 • grunnleggende teori
 • åtte prinsipper

Fem fase/element

 • grunnleggende teori

Fem substanser

 • grunnleggende teori

Zang Fu organer

 • funksjonene til Zang Fu organer og ekstra Fu

Læringsutbytte

Kunnskap  

Studenten..

 • kjenner til historie, medisin og filosofi relevant for akupunkturfaget
 • kan gjøre rede for hvordan Yin-Yang teorien brukes for å klassifisere fenomener i naturen og i menneskekroppen
 • kan gjøre rede for prinsippene for behandling i forhold til Yin-Yang
 • kan gjøre rede for de åtte prinsipper og dens bruk i behandling
 • kan gjøre rede for fem fase/element teorien
 • kan gjøre rede for de fem substanser og deres relasjon til hverandre
 • kan gjøre rede for funksjonene til de enkelte Zang Fu/ ekstra Fu og deres relasjon til hverandre

Ferdigheter

Studenten..

 • kan forholde seg kritisk og analytisk til teoretiske perspektiver og metoder innenfor akupunkturens historie og filosofi
 • kan anvende kunnskap i drøfting med studenter

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan identifisere eget kunnskapsbehov og ta ansvar for egen kunnskapsutvikling/læring
 • kan vise etisk refleksjon til medstudenter i gruppearbeid

Emnet inngår i

Bachelor i akupunktur

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre oppgaver i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt