Innhold

Blod/immunologi:

 • blodets sammensetning og egenskaper
 • immunsystemets hovedfunksjoner

Respirasjonssystemet:

 • respirasjonssystemets oppgaver
 • respirasjonssystemets oppbygning
 • respirasjonssystemets funksjon med spesiell vekt på regulering av ventilasjonen

Fordøyelsessystemet:

 • næringsstoffene
 • fordøyelsessystemets generelle oppbygning
 • fordøyelsesprosessene

Nyre og urinveissystemet:

 • nyrenes oppgaver
 • nyrenes og urinveienes oppbygning
 • nyrenes funksjon (glomerulus- og tubulusfunksjonen) med spesiell vekt på regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet

Reproduksjonssystemet:

 • reproduksjonssystemets oppbygning og funksjon
 • kjønnshormonene
 • dannelse av kjønnsceller

Skjelett- og muskelanatomi (truncus: bryst/buk/rygg):

 • anatomisk terminologi knyttet til truncus
 • knokler og ledd i truncus
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i truncus

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjøre rede for respirasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hovedstrukturene i øvre og nedre luftveier samt deres funksjon
 • kan gjøre rede for alveolenes oppbygning og virkemåte
 • kan forklare mekanismene bak lungenes ventilasjon
 • kan gjøre rede for lungenes gassutveksling og hvordan gasser transporteres i blod
 • kan forklare hvilke faktorer som påvirker ventilasjonen og reguleringsmekanismene som ligger til grunn (regulering via sentrale og perifere kjemoreseptorer)
 • kan navngi de forskjellige celletypene i blodet
 • kan beskrive hovedfunksjonen til de forskjellige celletypene i blodet     
 • kan gjengi immunsystemets viktigste oppgaver
 • kan beskrive de spesifikke og de uspesifikke forsvarsmekanismer
 • kan gjøre rede for fordøyelsessystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for de ulike prosessene i fordøyelsen
 • kan gjøre rede for nyrenes oppgaver
 • kan skissere og beskrive nyrenes- og urinveienes oppbygning
 • kan gjøre rede for nyrenes ulike arbeidsmåter (filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon)
 • kan gjøre rede for nyrenes behandling av viktige stoffer (glukose, proteiner og salter) 
 • kan beskrive hvordan nyrene bidrar til regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet
 • kan gjøre rede for reproduksjonssystemets hovedoppgaver
 • kan skissere og beskrive reproduksjonssystemets oppbygning
 • kan gjøre rede for kjønnshormonenes virkningsmekanismer
 • kan gjøre rede for dannelsen av kjønnsceller

Ferdigheter

Studenten...

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av respirasjonssystemet, nyre/urinveier, fordøyelsessystemet og reproduksjonsorganene
 • kan beherske basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i truncus og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning på de viktigste enkeltmusklene på trunkus

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s. [80 sider. Kap. 1-6. ISBN: 9781626235229.]

*Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Toverud KC. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. [142 sider. Kap. 10,11,12,13,14,16 og 18. ISBN: 9788205348073.]

*Boken benyttes også i andre emner.

Samlet sidetall/pensum

350 sider

Anbefalt litteratur

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander´s human physiology: the mechanisms of body function. 14. utg. New York: McGraw-Hill; 2016. 784 s. ISBN: 9781259251108.