Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten innsikt i populærmusikkens og musikkbransjens utvikling i en bred, historisk og kulturell sammenheng. Emnet skal bidra til å utvikle studentens generelle musikkforståelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

  • ha kunnskap om de sentrale stilretningene og utviklingslinjene i populærmusikkens historie fra midten av 1800-tallet til i dag, med hovedvekt på anglo-amerikanske tradisjoner

  • ha kunnskap om viktige stilskapere, og deres musikalske og estetiske uttrykk

  • ha kunnskap om sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærkultur

  • ha kunnskap om forholdet mellom teknologisk innovasjon og populærmusikkens utvikling, både kunstnerisk og kommersielt

Ferdigheter - kandidaten skal

  • lytte, vurdere og drøfte et musikalsk verk i seg selv og i en historisk kontekst

  • finne, vurdere og henvise til diskusjoner og annet fagstoff som drøfter sammenhenger mellom musikalsk, teknologisk, politisk og sosiokulturell utvikling i vestlig populærmusikk

Generell kompetanse - kandidaten skal

  • vise kjennskap til framveksten og utviklingen av musikkindustri og musikkbransje

  • utvikle sin analytiske forståelse for moderne populærmusikk i en kunstnerisk, kulturell, kommersiell og profesjonell kontekst

  • vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, lytting, og tid avsatt til selvstudium og kollokvier.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i forelesninger - 48 timer
Selvstudium og kollokvier - 100 timer
Gjennomføring av arbeidskrav og eksamen - 52 timer
Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Forelesningsauditorium med lydanlegg. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

For å fremstille seg til eksamen er det et krav at kandidaten har levert innen gitt tidsfrist og fått godkjent en skriftlig individuell midtveisoppgave (1 uke, hjemmeoppgave), ca. 1500 ord. Det gis en skriftlig faglig tilbakemelding på denne.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Omfang 3.500 - 4.000 ord. Varighet 1 uke.

Karakterskala: A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vurderingskriterier

Se Læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et grunnemne som skal gi sjangerkunnskap og breddeforståelse for populærmusikk som kunstform og som musikkindustri.