Innledning

Emnet skal gi studenten en praktisk-teoretisk innføring i musikkprogrammering av ulike virtuelle musikkinstrumenter og hvordan han eller hun kan konstruere slike selv gjennom bruk av sampling. Studenten skal videre få en introduksjon til hvordan ulike musikkteknologiske verktøy kan forvandle en lyd til det ugjenkjennelige og hvordan endringer i brukergrensesnittets premisser kan påvirke vår interaksjon med det virtuelle instrumentet og således også resultatet. Gjennom obligatoriske oppgaver og selvstudium skal studenten bygge erfaring med disse teknologiene og evne å se muligheter i hvordan kompetansen kan anvendes i studentens eget kreative og kunstneriske arbeid med musikkproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • kan vise kunnskap om ulike teknikker og metoder brukt for å programmere trommer, perkusjon, bass og akkordinstrumenter, samt kjennskap til å programmere arrangementer for strykere.
  • kjenner til muligheter og begrensninger gitt av samplingsteknologi og hvordan ulike musikkteknologiske verktøy brukt på nye måter kan transformere både lyd og/eller interaksjon.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende ulike virtuelle instrumenter i komposisjonsarbeid for å programmere rytmeseksjoner og beats (les: akkompagnement).
  • kan konstruere egne virtuelle instrumenter gjennom bruk av samplingsteknologi og anvende dette i eget arbeid med komposisjoner eller arrangementer.
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og på denne måte evne å se kreative eller nye anvendelsesområder for musikkteknologiske verktøy i eget arbeid.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan finne frem til nytenkning og innovasjon basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon så vel som teknologi, og benytte dette til å videreutvikle egen forståelse, uttrykk og praksis.

Emnet inngår i

Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen veksler mellom innføringer/demonstrasjoner i en av høyskolens Mac-laber og praktiske oppgaveperioder med påfølgende felles evalueringer. Oppgavene skal underveis samles i en produksjonsmappe som dokumenterer den enkelte students arbeid. Produksjonsmappen danner ved emneslutt grunnlaget for eksamen i emnet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 100 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 45 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Emnet undervises hovedsakelig i skolens maclab og studenten kan også benytte denne til oppgavearbeidet. Vi anbefaler imidlertid sterkt studenten å ha egen datamaskin med egnet programvare for på denne måte også kunne arbeide med det praktiske skolearbeidet hjemme. Studenten selv ha harddisk(er) for lagring av egne data i forbindelse med studiearbeidet.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse ved hver av fellesevalueringene etterfulgt hver enkelt av de fire første mappeinnleveringene i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis. 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten være kjent med bruk av midi og programvaren Pro Tools.