Innledning

I emnet skal studentens grunnleggende kompetanse om musikkstudioarbeid overføres til en konsertlyd-situasjon hvor likheter og ulikheter mellom studio- og scenearbeid belyses. Studenten skal videre lære om produksjonsapparatet samt bransjerelevante metoder og verktøy knyttet til både forprosjektering, gjennomføring og evaluering av prosjekter samt få en innføring i prinsipper for gruppedynamikk og teamarbeid. Studentens kompetanse med Pro Tools videreutvikles gjennom det offisielle kurset Pro Tools 110 Pro Tools Fundamentals II, og studenten presenteres for mer avanserte metoder og teknikker for musikkmiks. Emnet avsluttes med en produksjonsperiode i studio hvor studenten skal gjennomføre en musikkproduksjon i gruppe, og gjennom dette øve selvstendighet og samarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om produksjonsutstyr, -teknikker og -metoder innen konsertlyd og kunne peke på sentrale forskjeller mellom studio- og scenearbeid
  • har god kunnskap om vanlige funksjoner og arbeidsmetoder i programvaren Pro Tools
  • har kjennskap til bransjerelevante gjennomføringsmetoder og planleggingsverktøy knyttet til prosjekt- og teamarbeid innen underholdnings og kulturbransjene

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende og redegjøre for produksjonsutstyr, -teknikker, -prosesser og -metoder innen musikkproduksjon generelt
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse, og justere denne under veiledning eller i samarbeid med andre i et team
  • kan utarbeide planer for fremdrift, utstyrsbehov, logistikk med videre, i ulike faser av en produksjonsprosess og begrunne sine valg

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre, vise innsikt i vanlige problemstillinger i musikkproduksjon, og derav evne å planlegge og gjennomføre oppgaver og prosjekter for å møte forhåndsfastsatte tidsfrister i tråd med god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen er i stor grad tilrettelagt med en veksling mellom forelesninger og praktiske gruppeundervisninger på scenen eller i en av skolen Mac-lab'er. Studentene har også tilgang til 4 musikkstudioer og 2 Mac-lab'er ut over skolens ordinære åpningstid i både ukedager og helger. Studentens selvstudium, både gjennom egne undersøkelser og praktisk arbeid i skolens studioer eller tilsvarende, anses som en sentral del av emnets læringsaktiviteter for å få et godt læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 75 timer

Selvstudium - 220 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 75 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter lydsoftwaren Pro Tools gjennomgående i det meste av undervisningen. Det er sterkt anbefalt at studenten har egen datamaskin med programvaren Pro Tools for egenarbeid utenom skolens fasiliteter. Studenten må ha egne harddisk(er) for lagring av lydfiler i forbindelse med studiearbeidet og egne hodetelefoner.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen, Pro Tools

Varighet: En time

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 20 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 4-5 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Semesteroppgave, individuell (studioproduksjon)

Varighet: 13 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 50 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalt forkunnskap: MPR101 1 Musikkproduksjon 1