Innledning

Emnet gir studentene en grunnleggende forståelse av mange aspekter ved oppfattelse, spredning og overføring av lyd. Studentene gis en innføring i hørselens oppbygging, virkemåte og de psykoakustiske effektene som følger av dette. De lærer også verktøy og metoder for kritisk lytting i et produksjonsperspektiv, samt gis det nødvendige begrepsapparat for å kunne diskutere og analysere lydlige uttrykk ut fra deres produksjonstekniske kvaliteter.

I emnet inngår også kunnskap om mikrofoner, høyttalere og forsterkeres konstruksjon, virkemåter og egenskaper. Studentene gis videre en innføring i grunnleggende romakustiske parametere og fenomener.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hørselens oppbygging, kan navngi de viktigste bestanddeler i hørselsorganet og har kjennskap til viktige psykoakustiske fenomen
  • kjenner til begrepsapparatet for en analytisk diskurs om lydmessige egenskaper
  • har kunnskap om forskjellige typer mikrofoner, høyttalere og forsterkeres konstruksjon, virkemåter og egenskaper
  • har grunnleggende forståelse for sentrale akustiske begreper som refleksjon, refraksjon, absorpsjon, kamfilter og etterklang

Ferdigheter

Studenten...

  • kan identifisere og nyttiggjøre seg psykoakustiske fenomen i en produksjonsteknisk sammenheng
  • kan analysere en lydproduksjon med bruk av relevante objektive begreper
  • kan tolke og utlede informasjon fra enkle ekkogram, beregne kamfiltereffekter og beregne lydtrykksnivåer som følge av avstandsloven
  • kan utføre beregninger for å velge riktig dimensjonering av høyttalere og forsterker for å oppnå et gitt lydtrykksnivå

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan relatere fagstoffet til lydarbeid for på denne måte bedre kunne diskutere og vurdere lydutstyr og produksjoner på teknisk grunnlag
  • forstår fagteknisk litteratur, artikler og forskningsrapporter

Emnet inngår i

Årsstudium i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Emnet er i hovedsak basert på forelesninger, lytting og diskusjon i klasserom.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 104 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 48 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 33 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Kalkulator

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 33 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Kalkulator 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 34 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et teoretisk grunnemne, som bygger på Grunnleggende størrelser. Faget sees i sammenheng med emner som Musikkproduksjon 1 og 2.