Innledning

I VFX-produksjon 3 vil studenten gjennomføre en VFX-produksjon med høye krav til kvalitet og utførelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har utdypende kunnskap i hva som kreves for gjennomføring av et realistisk VFX-prosjekt
 • har utdypende forståelse av hvordan studentenes jobb inngår i helheten på prosjektet
 • har utdypende forståelse for hvilke data som skal innhentes fra sett

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre preproduksjon, produksjon og postproduksjon
 • kan produsere shots av høy kvalitet som passer inn i det helhetlige visuelle uttrykket
 • behersker compositing workflowen på en overbevisende måte
 • kan kommunisere med supervisor og regissør om jobben de gjør
 • kan bruke avanserte teknikker til å løse oppgaver som kreves for å produsere shots
 • kan innhente nødvendig on-set data

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan jobbe mot deadlines og kunne levere med god kvalitet til rett tid
 • kan motta profesjonell feedback i Dailies og gjøre de endringer som kreves

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 150 timer Selvstudium - 135 timer Prosjektarbeid - 300 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave individuell

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalte krav til forkunnskaper VFX produksjon 2