Innledning

I VFX-produksjon 1 deltar studenten i et realistisk VFX-produksjon med relativt høye krav til kvalitet og utførelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har innsikt i hva som kreves på et realistisk VFX-prosjekt
  • har forståelse av hvordan studentenes jobb inngår i helheten på prosjektet

Ferdigheter

Studenten...

  • kan produsere shots av god kvalitet som passer inn i det helhetlige visuelle uttrykket
  • kan kommunisere med supervisor og regissør om jobben de gjør
  • kan bruke avanserte teknikker til å løse oppgaver som kreves for å produsere shots

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan jobbe mot deadlines og kunne levere med god kvalitet til rett tid

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 45 timer

Prosjektarbeid - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en multiple choice eksamen og en semesteroppgave

Multiple choice varighet: 1 time 

Semesteroppgave varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt under multiple choice

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Begge eksamensdeler må gjentas. Multiple choice eksamen med ny oppgavetekst. Semesteroppgaven leveres i forbedret versjon med samme problemstilling. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.