Innledning

I dette emnet vil studentene jobbe med film og visuell historiefortelling fra et VFX perspektiv. Gjennom å filme sine egne VFX sekvenser vil studentene øke sin forståelse av film- og VFX-teknikker.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man bruker framing, lys, kamera-vinkler, linser til å fortelle en historie og skape stemninger
  • har kunnskap om lyssetting av green screen og andre lyssettings-oppgaver som spiller inn på VFX-arbeidet
  • har kunnskap om hvordan man klipper shots sammen til en sekvens
  • har kunnskap om ulike filmkamera og objektiver

Ferdigheter

Studenten...

  • kan designe et shot som forteller den historien og skaper den stemningen som regissøren er ute etter ved bruk av forskjellige kameraføringer
  • kan lyssette en green screen på best mulig måte samt hvordan man kan gjøre et kompromiss uten at det går ut over kvaliteten på sluttresultatet.
  • kan klippe sammen shots til en sekvens

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • har generell kunnskap om hvordan man skaper en fortelling ved hjelp av film
  • har kunnskap om hvordan lyssetting påvirker VFX-arbeidet

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 45 timer

Prosjektarbeid - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en mappevurdering med muntlig justering*

Varighet mappe: Semesteret

Varighet muntlig: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling (uten muntlig justering).

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.