Innledning

Compositing 2 bygger videre på Compositing 1 emnet. Studentene vil blant annet lære mer om keying, integrering av CG rendrede elementer samt mer komplekse noder, LUT's, expressions og Gizmos, og Nukes 3D-system spesielt for 2.5D-compositing. Compositing 2 går over to semestre, både høst og vår. Høsten består av forelesninger og mindre oppgaver mens våren har mindre forelesninger og fokuserer på større og mer komplekse prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om profesjonelle og avanserte teknikker i Nuke

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan produsere profesjonelle shots som krever avanserte teknikker
  • kan kommunisere med regissør og fotograf om en produksjon på en profesjonell måte
  • kan vurdere kvaliteten på et shot ut i fra en compositors ståsted

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har inngående forståelse av hva som kreves for å produsere et shot som skal inngå i en filmproduksjon
  • kan fungere profesjonelt i en VFX-produksjon
  • kan delta i weeklies og formidle shot progresjon på en overbevisende måte samt motta profesjonell tilbakemelding fra foreleser
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • behersker compositing prosessen på en overbevisende måte for å jobbe mer strukturert og produktivt

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 100 timer

Selvstudium - 90 timer

Prosjektarbeid - 200 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en multiple choice eksamen og en mappeeksamen med muntlig justering

Multiple choice varighet: 1 time

Mappeeksamen varighet: Emnets varighet

Muntlig justering varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt under multiple choice

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalte forkunnskaper: VFX104 1 Compositing 1