Innledning

Dette emnet skal gi studenten en solid innføring i softwaret Nuke fra the Foundry. Studenten vil få en systematisk gjennomgang av Nuke grensesnittet og nodene som ble introdusert på 1. semester. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle forståelsen av colorspaces, rotoscoping, paint/cleanup, fargekorrigering og keying. Gjennom hele emnet vil studenten jobbe i en VFX pipeline(arbeidsprosess) og få ukentlig tilbakemelding i weeklies.

Emnet er starten på compositing sporet. Ved å løse produksjonsrelaterte oppgaver får studenten et solid fundament å bygge videre på samt bli komfortabel med grunnleggende VFX arbeidsoppgaver.

Emnet bygger på intro til VFX emnet og VFX Studio.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal kunne redgjøre for hvilke teknikker i Nuke er hensiktsmessig for å oppnå en effektiv arbeidsflyt
 • skal kunne redegjøre for ulike arbeidsroller innenfor VFX og deres tilhørighet i en VFX pipeline

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne utføre grunnleggende VFX arbeidsoppgaver på en overbevisende måte
 • skal beherske compositing verktøyet, Nuke, på en overbevisende måte
 • skal kunne vurdere og redgjøre for hvilke noder som bør brukes til å løse et shot
 • skal kunne ferdigstille et shot med nuke scripts som er ryddige og lesbare
 • skal ha grunnleggenede forståelse for ulike color spaces og forskjellen mellom disse
 • skal beherske å jobbe i en profesjonell VFX pipeline
 • skal beherske et profesjonelt shot tracking verktøy
 • skal kunne bruke en compositing workflow for å jobbe mer strukturert og produktivt

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal kunne delta i weeklies og formidle shot progresjon på en overbevisende måte samt motta profesjonell tilbakemelding fra foreleser
 • skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • skal ha evnen til å reflektere og delta i diskurser innen faglig utviklingsarbeid og gjennom dette oppnå en økt bevissthet om god praksis.

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

VFX Software

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen 

Varighet: Opptil 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Egen arbeidsmappe

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre

timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.