Innledning

Hensikten med emnet er å gi studentene en innføring i 3D-grafikk. Studentene vil få grunnleggende ferdigheter innen modellering og lyssetting av digitale 3D objekter med tanke på integrering i en VFX arbeidsprosess.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • kunne redegjøre for 3D-grafikks tilhørighet i en VFX pipeline (arbeidsprosess).
  • ha kjennskap til arbeidsflyten mellom 3D-grafikk og integrering.
  • ha kjennskap til grunnleggende lyssetting og rendering teknikker.

Ferdigheter

Studenten...

  • kunne modellere enkle 3D-modeller.
  • kunne effektivt navigere i et 3D-verktøy.
  • kunne lyssette og rendre en scene ved klassiske lysoppsett.

Generell kompetanse 

Studenten...

  • ha innsikt i muligheter og anvendelser av 3D-grafikk i en VFX arbeidsprosess.

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Øving - 20 timer Vurdering - 70 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell 

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.