Innhold

Emnet gjennomgår grunnleggende prinsipper og metoder for designtenkning og designutøvelse. Kurset fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan man genererer brukerinnsikt og designer brukerreiser. De vil få innblikk i ulike faser av en tjenestedesignprosess, med spesielt fokus på innsiktsgenerering og design av brukerreiser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale begreper innen tjenesteutvikling og tjenestedesign, med særskilt fokus på innsiktsarbeid
  • har kunnskap om teorifundamentet for tjenestedominant logikk og sentrale utfordringer, metoder og verktøy relatert til tjenesteutvikling
  • har kunnskap om «design thinking» og hvordan det kan utgjøre et konkurransefortrinn relatert til utvikling av nye tjenester

Ferdigheter

Studenten...

  • kan formidle sentrale emner, problemstillinger, verktøy og metoder innen fagfeltet tjenestedesign, med spesielt fokus på innsiktsgenerering
  • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen design, som for eksempel visualisering- og presentasjonsteknikker (f. eks.: «touch points», «storyboard», «use cases», «blueprinting» mm.)

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over innholdet i kurset og forstå hvordan ulike metoder og verktøy innen tjenestedesign kan benyttes til innsiktsgenerering og brukerreiseutforming
  • forstår hvordan og hvorfor selve prosessen for innsiktsgenerering, idegenerering og konseptualisering henger sammen på en iterativ måte
  • kan reflektere over hvordan gode brukeropplevelser kan utformes og forbedres gjennom ulike metoder og verktøy innen tjenestedesign

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt workshops med veiledning. Case, artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver. En stor del av emnet vil gjennomføres som praksis-orientert design workshop. Hensikten er at studentene får tilstrekkelig tid til å jobbe med relevante verktøy og metoder, samt bedre koble teori og praksis. Emnet vil dermed kreve stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Marc Stickdorn and Jakob Schneider. 2012. This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. Wiley. ISBN: 9789063692797.  Sider: 384.

Ben Reason, Lavrans Løvlie og Melvin Brand Flu. 2015. Service Design for Business: A Practical Guide to Optimizing the Customer Experience. ISBN: 9781118988923. John Wiley & Sons Inc. Sider: 208.

Samlet sidetall/pensum

592 sider

Anbefalt litteratur

Roger Martin. 2009. The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage. Harvard Business Review Press. ISBN: 9781422177808. Sider: 191.