Innledning

Emnet gir en innføring i strategisk design og hvilken rolle design kan spille for å nå strategiske mål for virksomheter, med vekt på visuelle identiteter. Det gis en innføring i en strategisk designprosess, som gir studentene både verktøy og metoder for strategisk forankring av designløsninger generelt og visuelle identiteter spesielt. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om strategiske faktorer som påvirker designprosesser og -løsninger
  • har kunnskap om rollen visuell identitet har i merkevarebygging

Ferdigheter

Studenten...

  • kan kartlegge strategiske faktorer, som brukere og målgrupper, markeder og kategorier/sjangre, og presentere dem på en hensiktsmessig måte i en designfaglig sammenheng

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over forholdet mellom føringer fra oppdragsgiver og strategiske valg

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, praktiske øvelser og oppgaver, medstudentrespons, veiledning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt over én kalenderuke uke og med nytt mappekrav.