Innledning

Arbeidet med dette emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter i å planlegge, produsere, publisere og vurdere redaksjonelle arbeider innenfor og mellom ulike sjangre, og for ulike kanaler. Sentralt her er fortellende journalistikk ved hjelp av tekst, lyd, bilde og illustrasjoner. Emnet gir også forståelse og erfaring med strategier og praktisk arbeid knyttet til nytenking og innovasjon innenfor redaksjonelle virksomheter. Studenten får innsikt i relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til redaksjonelt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal kunne redegjøre for og diskutere ulike mediers uttrykksformer og sjangre innen fortellende journalistikk basert på tekst, lyd, bilde og illustrasjon
  • skal ha kunnskap om redaksjonelle kanaler og plattformer, samt produksjonsprosesser og publisering av redaksjonelt stoff i ulike medier
  • skal kjenne til og diskutere medienes samfunnsrolle, samt lover og etiske retningslinjer for ytringsfrihet og publisering i offentlighet

Ferdigheter

Studenten... 

  • skal kunne planlegge, produsere, publisere og vurdere fortellende journalistikk basert på tekst, lyd, bilde og illustrasjon for ulike medier
  • skal vise skapende evner og bruke ulike strategier for å utvikle nytenkende, innovative og sjangeroverskridende idéer innen feltet redaksjonell kommunikasjon

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne formidle, diskutere og presentere relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til redaksjonelt arbeid
  • skal kjenne til utviklingsarbeid, trender og nytenking innenfor redaksjonell kommunikasjon
  • skal opparbeide en bevissthet om plattformer og publisering på det digitale og analoge feltet

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk og teoretisk utforskende med prosjektoppgaver i nært samarbeid med bransjen, veiledning, og presentasjoner. Det inneholder også forelesninger og selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 130 timer

Selvstudium - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 100 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 180 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Emnet krever at studentene benytter seg av relevant teknologi når de jobber.

Eksamen

Eksamensdel: Produksjonseksamen, individuell

Varighet:  3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Ved karakteren bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte, og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen