Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten profesjonell erfaring med arbeid i en medie-­ eller kommunikasjonsbedrift over tid. I praksisperioden jobber studentene med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Emnet gir studentene praktisk erfaring med medie- og kommunikasjonsfaglig arbeid og mulighet til å opparbeide seg et kontaktnett innenfor bransjen. Gjennom perioden skal studentene bearbeide og reflektere teoretisk i deres egen evaluering og oppsummering. En utfyllende kontrakt mellom Westerdals institutt for kommunikasjon og design og praksisstedet stadfester hva studentene skal gis adgang til å arbeide med i perioden. For hver student oppnevnes en praksisveileder på praksisstedet. Veileder skal følge studentene i deres læreprosess og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon. Studentene skal utføre minst ett selvstendig mediefaglig arbeid i praksisperioden.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har profesjonell innsikt i, kunnskap om og erfaring med å arbeide over tid i en valgt medie-/kommunikasjonsbedrift eller -avdeling

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan mestre oppgaver på linje med andre sammenliknbare ansatte i bedriften/avdelingen

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har en praktisk opplevelse av sin fremtidige arbeidshverdag

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Veiledning, rapportering, profesjonelt arbeid i valgt kommunikasjonsbedrift.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 15 timer

Selvstudium - 15 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten profesjonell erfaring med arbeid i en medie-­ eller kommunikasjonsbedrift over tid. I praksisperioden jobber studentene med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Emnet gir studentene praktisk erfaring med medie- og kommunikasjonsfaglig arbeid og mulighet til å opparbeide seg et kontaktnett innenfor bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Vurderingen bygger på i hvilken grad kandidaten:

  • viser profesjonell innsikt i og kunnskap om å arbeide over tid i en valgt medie-/kommunikasjonsbedrift eller avdeling.
  • viser evne til å reflektere over sin egen faglige utvikling, evne til å mestre oppgavene og den praktiske opplevelsen av praksisperioden.
  • viser profesjonalitet og originalitet i det mediefaglige arbeidet.

Ved karakteren bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.

Læremidler

I samråd med emneansvarlig, selvvalgt pensum relatert til praksisområdet 350-500 sider.

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler finnes per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.