Innledning

Emnet gir kunnskap og ferdigheter i redaksjonelt arbeid innenfor og mellom ulike sjangre, og for ulike kanaler. Studenten utfordres til å utforske egen fortellerstemme innenfor fortellende journalistikk, og kan velge å fordype seg i tekst, lyd, bilde eller illustrasjon, eller en kombinasjon av disse. Emnet gir også en dypere forståelse og erfaring med strategier og praktisk arbeid knyttet til nytenking og innovasjon innenfor redaksjonelle virksomheter, samt innsikt i relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til redaksjonelt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har dybdekunnskap om utvalgte redaksjonelle sjangre, arbeidsprosesser og sentrale problemstillinger på området
  • kjenner til og kunne drøfte utviklingsarbeid, trender og nytenking innenfor redaksjonell kommunikasjon
  • kjenner til og kunne drøfte virkemidler på feltet fortellende journalistikk

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge, utforske, produsere, publisere og vurdere fortellende journalistikk basert på tekst, lyd, bilde og illustrasjon for ulike medier
  • kan vise skapende evner og bruke ulike strategier for å utforske nytenkende, innovative og sjangeroverskridende idéer innen feltet redaksjonell kommunikasjon

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre redaksjonelle arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
  • kan drøfte, utforske og presentere relevante problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til egne og andres redaksjonelle arbeider
  • kan delta i faglig dialog og utviklingsarbeid med medstudenter og representanter fra redaksjonelle virksomheter

Emnet inngår i

Bachelorprogram i Tekst og Skribent.

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk og teoretisk utforskende med prosjektoppgaver i nært samarbeid med bransje og medstudenter. Det inneholder også veiledning, forelesninger, selvstudium og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer Selvstudium - 70 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 50 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 150 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Emnet krever at studentene benytter seg av relevant teknologi når de jobber.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et fordypningsemne ved Tekst og skribent, og bygger videre på emnet Redaksjonell kommunikasjon.