Innledning

I Bacheloroppgaven får studentene mulighet til ytterligere å fordype seg innenfor ett av våre fagområder: markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og kunstorienterte tekster. Studentene vil i dette emnet kombinere praksis og teori ved å produsere en kommunikasjonsløsning som viser kreativitet og skaperkraft for så å relevant forklare, drøfte og teoretisere sitt eget arbeid.

Emnet avslutter et treårig utdanningsløp, og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet som finnes i programbeskrivelsen. For å kunne lykkes i dette, bør studentene ha fullført undervisningen i semester 1 til 5 i det programmet den enkelte følger.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal ha fordypningsinnsikt og spesialkunnskap i emnet de velger

 • skal ha kunnskap om relevante metoder og evne til å underbygge sine løsninger på en gjennomtenkt og relevant måte

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne redegjøre, analysere og fremføre problemstillinger skriftlig og praktisk

 • skal kunne vise sin skaperkraft og evne til å gjennomføre en kommunikasjonsløsning på profesjonelt nivå

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal få erfaring med å jobbe praktisk og teoretisk med en egendefinert oppgave over lengre tid

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent.

Læringsaktiviteter

Et fastsatt antall timer individuell veiledning; individuelt praktisk og teoretisk arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 7 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 393 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

N/A

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Bacheloroppgaven består av en produksjonsdel og en argumenterende tekst.

Vurderingskriterier

Vurderingen bygger på i hvilken grad kandidaten:

 • har valgt relevant tema for fagfeltet

 • har interessant, godt formulert og avgrenset problemstilling

 • viser selvstendighet, fordypningsinnsikt og spesialkunnskap innenfor valgt emne

 • viser sin skaperkraft og evne til å gjennomføre en kommunikasjonsløsning på profesjonelt nivå

 • viser relevant metodekunnskap og evne til å underbygge sine løsninger på en gjennomtenkt og godt utført måte

 • forklarer, drøfter og teoretiserer sitt eget arbeid

 • viser god bruk av kilder, har innsikt i pensumlitteraturen og anvender denne selvstendig

Læremidler

1000 sider egenvalgt litteratur i samråd med veileder.

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler finnes per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Arbeidet med bacheloroppgaven skal være et selvstendig prosjekt.

Anbefalt forkunnskap MET 300 Teori og metode 2