Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kunnskap om en rekke avanserte temaer innen systemdesign, inkludert balansering av spill. Emnet vil gjennomgå et utvalg av systemer innenfor ulike spilltyper.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal ha en forståelse av elementer som inngår i etableringen av spillsystemer
  • skal ha kunnskap om funksjoner til systemdesign innen spillutvikling
  • skal ha en forståelse av restriksjoner og begrensninger for et systemdesign

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne identifisere og navngi et spillsystem basert på dokumentasjon
  • skal kunne analysere og beskrive et komplett spill og forklare sammenhengen mellom de ulike elementene som inngår i system designet
  • skal kunne konstruere et design og dokumentere systemer med utgangspunkt i et sett med begrensninger

 

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne utvikle et system designet med fokus på robusthet og gjenbruk
  • skal kunne utvikle et system designet for online spill

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

NA

Arbeidslivstilknytning

Dette emnet går ut på å raskt kunne itere på en allerede sterk og vital mekanikk. Det skal også bygges opp systemer som raskt kan byttes ut for å balansere raskere samt kunne bytte ut deler uten at det påvirker andre systemer for en mer sømløs opplevelse. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.