Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kjennskap til grunnleggende prosesser med spillutvikling, fra etableringen av et spillkonsept til ferdigstilling av en tittel. Studenten skal være i stand til å forstå ulike faser av produksjonen samt ulike teamroller og hvordan hvert gruppemedlem bidrar i produksjonen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan redegjøre for den grunnleggende prosessen i spillutvikling
  • kan vise til praktisk forståelse av ulike roller i et team
  • kan analysere fordeler og ulemper med ulik type prosjektledelse
  • kan vurdere hvordan man kan oppmuntre til samarbeid og kommunikasjon i et team

Ferdigheter

Studenten...

  • kan demonstrere pitching av spillkonsepter
  • kan analysere levedyktigheten for spillkonsepter
  • kan identifisere, beskrive, og visualisere spillkonsepter
  • kan konstruere, beskrive og visualisere produksjonsplaner

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan presentere konsepter til en gruppe
  • kan planlegge spillprosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En porteføljebasert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.