Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kjennskap til en rekke faktorer som må vurderes når du utformer et kryss-plattform produkt. Studenten skal være i stand til å lage og teste spillkonsepter på tvers av flere plattformer.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal kunne beskrive vanlige hindringer for kryssplattform utforming
  • skal kunne beskrive ulike metoder for å tilpasse designelementer på tvers av flere plattformer
  • skal kunne identifisere fordeler og ulemper med kryss-plattform utforming

Ferdigheter

Studenten...

  • skal kunne utvikle spilldesign som kan distribueres på flere plattformer
  • skal kunne utvikle designløsninger knyttet til distribusjon og brukertesting på ulike plattformer

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne gi eksempler på når bruken av kryssplattform design er hensiktsmessig
  • skal kunne identifisere potensielle problemer som kan oppstå når du forsøker å flytte et konsept fra en plattform til en annen
  • skal kunne vurdere brukbarheten av et design på flere plattformer

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En portefølje basert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

NA

Arbeidslivstilknytning

I dette emnet blir det fokus på å ta ett prosjekt over til flere platformer. Det skal gjøres analyse og risikovurdering på prosjektet og det skal diskuteres hvordan man kan ha ett spill på flere platformer uten at man mister viktige funksjoner eller må gjøre endringer i det helhetlige designet. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Kontinuasjon

Samme krav som normal eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Ingen.