Innledning

Studenten skal få yrkeserfaring ved å gjennomføre et prosjekt i en bedrift, etablere eget selskap eller delta i utviklingsprosjekt. Arbeidet skal foregå i grupper med bruk av prosjektmetodikk som leder til et produkt med tilhørende prosjektrapport som skal baseres på fagkunnskap, og refleksjon over egen arbeids- og læringsprosess.

Studenten skal i et praktisk prosjekt demonstrere bred kunnskap om sentrale temaer og teorier, og vise ferdigheter i teamarbeid, metoder for prosjektstyring og relevante verktøy innenfor spilldesign.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • kan forklare hvordan oppdraget er til nytte for bedriften/oppdragsgiver/utviklingsprosjektet
 • kan planlegge og styre gjennomføringen av et prosjekt
 • kan anvende kilder på en korrekt måte.

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan innhente nødvendig informasjon på en strukturert måte
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt i en bedrift eller som utviklingsprosjekt etter valgt metodikk
 • kan utforme og kvalitetssikre løsningen i henhold til spesifikasjoner og etablerte standarder.
 • kan formidle sentralt fagstoff, teorier og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • kan forklare designvalg fra ide til ferdig produkt

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan utvikle et kreativt og velfungerende produkt fra ide til ferdigstillelse
 • kan beskrive og vurdere erfaringer i prosjektet, og hva som er lært av prosessen.
 • kan formidle resultatet av prosjektet på en klar og velstrukturert måte, tilpasset målgruppen.
 • kan vurdere hvordan oppdraget forholder seg til etablert kunnskap/forskning på området
 • har kompetanse i hvordan å utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og organisert måte

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 500 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, individuelt eller i gruppe, bestående av en produksjon som dokumenteres i en rapport og som demonstreres og legges frem i en muntlig eksamen. 

Produksjonseksamen varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: 45 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.