Innledning

I Skuespillfag i praksis 5 skal kompetansen fra de to foregående årene sammenfattes i stadig mer omfattende former, og med økt grad av egenledelse. Studentene skal arbeide metodisk og erfare nytten av å tilpasse øvingen til individuell utvikling. Undervisningen konsentreres rundt tema, problemstillinger og estetikk som angår dagens scenekunstnere nasjonalt og internasjonalt, så vel som det forskningsbaserte scenekunstfeltet.

Deler av undervisningen blir gitt av utøvende skuespillere og gjestelærere fra andre institusjoner i UH-sektoren nasjonalt og internasjonalt.

 

Avhengig av tilgang på eksterne pedagoger kan det avholdes et kurs i audiovisuelle medier, som dubbing og/eller hørespill. Kurset tar sikte på å introdusere studenten til arbeide i lydstudio med dubbing og ettersynkronisering av filmer, radioteater, radioreklame, voice-over, presentasjoner og opplesninger. Undervisningen består av relevante teknikker og konvensjoner for tale, fremføring og språkbruk i lydmedier.

 

Avhengig av aktiviteten i andre studieprogram kan noe av undervisningen erstattes med tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Studentens læring vil som et resultat av dette foregå i et læringsmiljø tilnærmet lik den arbeidspraksis studenten vil møte etter endt utdanning.

 

Emnet avrunder samtlige øvrige skuespillfaglige emner i studiet før studiearbeidet fullføres gjennom bacheloroppgaven. Emnet avsluttes med en forestilling.

Undervisningen gis i hel klasse og grupper.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har bred kunnskap om skuespillermetoder
  • kjenner til samtidens kunstneriske utviklingsprosesser
  • har et overblikk over viktige kunstneriske tendenser innen feltet, herunder det forskningsbaserte feltet, og kunne holde seg oppdatert innen dette feltet

 

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende ulike skuespillerteknikker, språk- og stemmebruk i arbeid med sceniske utrykk til å utvikle idéer til og løse kunstneriske utfordringer i samarbeid med andre
  • kan planlegge, strukturere og gjennomføre selvstendig forarbeid i henhold til et kunstnerisk konsept, og i tråd med felles ambisjoner og målsetninger, samt gjenskape og vedlikeholde scenisk uttrykk over tid

 

Generell kompetanse 

Studenten...

  • behersker ulike arbeidssituasjoner, holde konsentrasjon, fokus og vise respekt for andres bidrag til helheten
  • kjenner til kriterier for selvstendig kunstnerisk utvikling, herunder originalitet, scenisk autoritet og troverdighet i uttrykket og kunne videreutvikle dette under veiledning

Læringsaktiviteter

I sentrum av læringsarbeidet står instruksjon og veiledning i kombinasjon med refleksjon over egen scenisk prestasjon. Undervisningen gis som workshops og prosjekter ved faste- og gjestelærere fra inn- og utland. Visningene krever at studenten trener og vedlikeholder egne ferdigheter, møter forberedt til prøver og kan bidra aktivt i utviklingen av det kunstneriske uttrykket. Deler av arbeidet er tverrfaglig, og kan gjøres i samarbeid med blant annet Bachelor i film og tv, Bachelor i lyddesign og Bachelor i maske- og hårdesign.

Avhengig av aktiviteter ved de internasjonale studiestedene som programmet samarbeider med kan deler av arbeidet kan gjøres som studietur. Emnet kan erstattes med utveksling.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 75 timer

Selvstudium - 50 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 75 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/mac for research og skriftlige besvarelser

Treningstøy

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamen gjennomføres i grupper der det foretas individuelle vurderinger av hver kandidat.

Eksamensdel: Praktisk/utøvende individuell eksamen*

Varighet: Opptil 120 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk fordypningsemne som henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i de to foregående studieår, ved at læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 3 og Bevegelse og dans 3 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner.

De erfaringer studenten gjør i praksisemnene holdes evt. opp mot Samtidskunst og danner grunnlag for refleksjon over eget arbeid, for på denne måten å bidra til studenten gradvis bygger opp sin egen praksisteori.

Mulighet for vurdering i flere emner gjennom samme sceniske prestasjon

Den avsluttende sceniske presentasjonen som benyttes for å vurdere Skuespillfag i praksis vil også kunne benyttes som vurderingsgrunnlag for Stemme, tale og sang 3 og Bevegelse og dans 3. Dersom dette skjer, vil sensorer fra alle emner overvære presentasjonen. Uavhengig av dette vil vurdering skje i henhold til kriteriesett utviklet for hvert enkelt emne slik at de resultater som studenten oppnår for et emne oppnås ut fra prestasjon i henhold til dette emnets læringsutbytte, og kun dette.