Innledning

I det andre semesteret skal studenten gå i gang med å analysere kortere tekster, samarbeide om å formulere de omstendighetene som tekstene inngår i, og finne fram til sceniske uttrykk og situasjoner via fysiske handlinger. I tolkning av prosa utforsker studenten undertekstens og omstendighetenes betydning i dialog og handling. I tolkning av dikt øver studenten på fortolkning og formidling. Studenten bevisstgjøres om det poetiske språkets ulike funksjoner og uttrykksmuligheter, og lærer bl.a. om formens betydning for det sceniske uttrykket.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal vise kunnskap om utvalgte arbeider med prosa og dikt, herunder med analyse og undertekst, tolkning og formidling
  • skal kunne oppdatere og videreutvikle sin kunnskap om og kompetanse i skuespillfag på basis av egen utforskning og uttrykksmåter

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal beherske grunnleggende skuespillermetode, herunder anvende forestillingsevnen til å skape imaginære rom for å nå de emosjonelle lagene i en karakter, og gjennom dette vise evne til å gi tekst og karakterer troverdighet alene og i samspill med andre
  • skal utforske og presentere informasjon om omstendigheter, relasjoner, mål og karaktertrekk og benytte dette i eget scenisk arbeid

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne lede seg selv eget arbeid med utforsking, improvisasjon og tolkning
  • skal arbeide metodisk og sammenhengende med de oppgaver en rolleinnstudering innebærer, herunder søke veiledning hos instruktør og medstudenter

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill 

Læringsaktiviteter

I sentrum av læringsarbeidet står instruksjon og veiledning i kombinasjon med studier av læremidler, og refleksjon over egen scenisk prestasjon. Undervisningen gis som kurs og workshops ved faste- og gjestelærere fra inn- og utland.

Etter visningen skal sensoratet gi en muntlig oppsummerende (summativ) vurdering av den enkelte students sceniske prestasjoner slik disse fremkommer under eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 115 timer

Selvstudium - 145

Selvstendig øving individuelt eller i grupper - 50

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 90 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Utøvende eksamen, individuell

Varighet: 60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Merknader

Emnet er et praktisk påbyggingsemne som henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i første studieår, ved at Læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 1 og Bevegelse og dans 1 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner.

De erfaringer studenten gjør i praksisemnene holdes opp mot emnet Kunst- film- og teaterhistorie og danner grunnlag for refleksjon over eget arbeid, for på denne måten å bidra til studenten gradvis bygger opp sin egen praksisteori.

Den avsluttende sceniske presentasjonen som benyttes for å vurdere Skuespillfag i praksis vil også kunne benyttes som vurderingsgrunnlag for Stemme, tale og sang og Bevegelse og dans. Dersom dette skjer, vil sensorer fra alle emner overvære presentasjonen. Sensorene vil også kunne delta ved vurderingssamtalen etterpå. Uavhengig av dette vil vurdering skje i henhold til kriteriesett utviklet for hvert enkelt emne slik at de resultater som studenten oppnår for et emne oppnås ut fra prestasjon i henhold til dette emnets Læringsutbytte, og kun dette.