Innledning

Samtidskunst avrunder arbeidet med teorifagene og studentens praksisteori, og skal bidra til å klargjøre studenten for selvstendig arbeid etter endt utdanning. Det arbeides videre med scenetekster, film og aktuelle forestillinger fra 20. århundre og til i dag. Emnet har som formål å øke studentens kompetanse i refleksjon over samtidens kunstuttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kjennskap til aktuell estetikk, virkemidler og problemstillinger i scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt
  • kjenner til utvalgte forskningsbaserte arbeider innen eget fagområde, så vel som fora og kanaler for diskusjon og informasjon, og anvende dette til holde egen kunnskap oppdatert

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende kunnskap om teori til å drøfte spørsmål om kunstneriske tendenser og bevegelse i scenekunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt
  • kan anvende kunnskap om estetikk og virkemidler til å diskutere og vurdere scenefaglige tema og problemstillinger

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kunne presentere og analysere et faglig tema, herunder argumentere, begrunne og drøfte på en faglig begrunnet måte
  • kunne aktivt søke impulser, påvirkning og nytenkning om faglige tema, og selv bidra med kreative forslag

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill. Bachelor i Maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen i teori gis gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppe- og individuelle oppgaver, research, veiledning og selvstudium av læremidler.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer

Selvstudium - 100 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/mac for arbeid med skriftlige oppgaver.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Merknader

Hele eller deler av undervisningen vil kunne skje på engelsk.