Innledning

I emnet arbeider studenten videre med den vestlige teater- og kunsthistorien i moderne tid, dvs perioden 1700-1960. Arbeidet med emnet skal gi studenten nye kunnskaper og verktøy for analyse av og arbeid med karakterer, sjangre og sceniske uttrykksmåter. Studenten introduseres for utvalgte eksempler på modernitetens teater- og kunstteorier, og opparbeider bevissthet om kunst som en særlig erkjennelsesform. Det arbeides videre med utvalgte scenetekster fra epoken, samt med historisk og kulturell kontekst, dramaturgi og andre virkemidler som støtte i analysen.

Avhengig av praksisemnenes organisering vil studenten kunne få en innføring i karakterdrevet filmdramaturgi, samt i praksisteori om teater for barn. Gjennom arbeidet med emnet legges det til rette for at studenten skal kunne forstå og nyttiggjøre seg sammenhengen mellom teori og scenisk realisering, som et ledd i utvikling av studentens egen praksisteori.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om kvaliteter, stil og formspråk ved litterære, sceniske og visuelle kunstformer fra opplysningstiden til modernismen
  • har kunnskap om utvalgte sentrale dramatiske verk fra realismen og modernismen, herunder kunne redegjøre for verkenes historiske og kulturelle kontekst

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende kunnskap om historisk og kulturell kontekst samt relevante dramatiske konvensjoner og virkemidler i analyse av scenisk tekst og forestilling
  • kan finne frem til og anvende kunnskap om psykologisk-realistiske verker så vel som modernistenes verk, teorier og aktiviteter i egen begrepsdrøfting

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan sammenfatte og drøfte nytolkning innen realistiske sjangre i scene og film, skriftlig og muntlig
  • kan bidra til videreutvikling av en forestilling gjennom teorifaglig begrunnede synspunkter og argumentasjon

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill, Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen i teori gis gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium av læremidler.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstudium - 75 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/mac for arbeid med skriftlige oppgaver.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt