Innledning

I fordypning i Skuespillerarbeid i samtid har studenten primært fokus på skuespillerens skapende og utforskende prosess der studenten møter krav til å bidra kunstnerisk både i konsept, utvikling og gjennomføring. Arbeidet starter med at den enkelte student formulerer noen tanker om hvilket kunstneriske prosjekt (konsept) hun/han ønsker å utforske gjennom bachelorarbeidet. Under veiledning skal studenten i samarbeid med andre ut fra valgt konsept arbeide fram idéer som så skal realiseres scenisk. Forøvrig vektlegges og oppmuntres kunstnerisk frihet og innovasjon.

I prosessen skal studenten arbeide mot en visning for publikum, og utforske og bruke kunnskap om skuespillermetode i arbeidet. Hoveddelen av individuell- og gruppeveiledningen gjøres av skolens faste lærere. Avhengig av studentens prosjektbeskrivelse kan det trekkes inn eksterne ressurser i samråd med programansvarlig.

Emnet avsluttes med en bachelorvisning og innlevering av skriftlig besvarelse. Forestillingen og den skriftlige besvarelsen er deleksamener i bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • kan redegjøre for tendenser innen samtidens scenekunstfelt, både metodisk og visuelt, nasjonalt og internasjonalt
 • kan formulere kvalitative kriterier for en skuespillers forarbeid og innstudering i en profesjonell produksjon
 • kan søke og referere til aktuelle utviklings- og forskningsarbeider relevant for egen fordypning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan velge og anvende skuespillermetoder og -teknikker fra eget studium, praksisbasert erfaring og aktuelle FoU/KU arbeid til å
 • kan planlegge individuelt arbeid med en oppsetning og tilpasse dette til et kunstnerisk eller faglig formål
 • kan foreta relevante analyser, så som rolleanalyser og målgruppeanalyser
 • kan begrunne egne valg og faglige handlinger med henvisning til metodisk, teoretisk eller praktisk kunnskap om feltet
 • kan skriftlig reflektere over forholdet mellom prosess og resultat i fordypningen
 • kan finne, vurdere og henvise til bakgrunnsinformasjon og fagstoff fra eget og andres kompetanseområder relatert til et gitt prosjekt slik at det belyser problemstillinger av prosessuell, faglig og/eller innholdsmessig art

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan organisere, arbeide selvstendig med og gjennomføre rolleinnstudering alene og i samarbeid med andre, herunder identifisere eget læringsbehov og søke veiledning, samt vedlikeholde opparbeidete ferdigheter i nye settinger og ved arbeid i ulike medier
 • kan integrere et helhetlig kunstnerisk konsept i eget rollearbeid
 • kan gi uttrykk for personlige meninger og forpliktende holdninger om god praksis for profesjonelle skuespillere i forhold den produksjon en til enhver tid arbeider med, begrunne dette og benytte dette som en forpliktende basis for eget virke

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill

Læringsaktiviteter

I det avsluttende arbeidet vil studentene arbeide alene eller i grupper som studentene selv setter sammen, og søker veiledning hos faglærere. Hver student har krav på 15 timers individuell veiledning, som fordeles på scenisk prosjekt og skriving av bacheloroppgave. Det gis veiledning i grupper/fellesundervisning utenom individuell veiledning, samt klasseromsundervisning i skriving av Bacheloroppgave.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning:  45 timer

Selvstudium: 200 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 355 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 600 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/Mac for arbeid med skriftlige oppgaver.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent (prosjektbeskrivelse og litteraturliste)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Endelig sensur er individuell selv om praktisk/utøvende eksamen utføres som et ensemblearbeid.

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 1, praktisk/utøvende eksamen (sceneproduksjon), individuell eller i gruppe

Varighet: 30-60 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt  

 

Eksamensdel: Bacheloroppgave del 2, skriftlig individuell hjemmeeksamen med muntlig justering

Hjemmeeksamen varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: Opptil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler under muntlig eksamen: Hjemmeeksamen og egne notater

Vurderingskriterier

Eksamen gis som to selvstendige deleksamener som beskrevet nedenfor.

En utøvende eksamen individuelt eller i grupper (70 %) bestående av en sceneproduksjon som fremføres ved en åpen forestilling det sensorene er til stede blant publikum.

En skriftlig individuell eksamen med en etterfølgende muntlig eksamen (30 % samlet). I den skriftlige delen skal kandidaten presenterer formålet med arbeidet med sceneproduksjonen, lage en relevant problemformulering, analysere produksjonen som prosess og kunstnerisk uttrykk, beskrive og argumenter for/imot de valg som ble tatt underveis (kunstnerisk og arbeidsmessig), og gi en egenvurdering av resultatet. De samme tema tas opp under en påfølgende muntlig. Den muntlige eksamenen kan justere karakteren fra den skriftlige prøven opp eller ned

Endelig sensur er individuell selv om første deleksamen utføres som et ensemblearbeid. Begge deler av vurderingsgrunnlaget må bestås for at emnet skal bestås.

Karakterskala: A - F der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. 

Læremidler

I Skuespillerarbeid i samtid velger studentene ut tekster og annet materiell som er nødvendig for arbeidet med utvikling av eget uttrykk. Studenten setter selv sammen et eget pensum på ca. 1000 sider faglitteratur.  Det vises i denne sammenheng til pensumlisten, samt litteratur anbefalt av veileder.

All timeplanfestet aktivitet, så som forelesninger, instruksjoner, veiledninger og workshoper, er alltid en del av pensum.