Innledning

I fordypning i Skuespillerarbeid i film og tv skal studenten arbeide med filmscener sammen med rollelærer/ instruktør/registudent. Studenten skaffer seg også eventuelle praktiske ferdigheter som rollen krever, og søker relevant veiledning for slike. I rollearbeidet fokuseres det på emosjonell dybde, umiddelbarhet og presisjon i karakterarbeidet.

Det forventes grundige forberedelser, arbeidet starter med at den enkelte student formulerer noen tanker om hvilket kunstneriske prosjekt (konsept) hun/han ønsker å utforske gjennom bachelorarbeidet. Studenten forventes å ta ansvar for karakterarbeidet og justere dette under veiledning fra regissør, herunder studere hvordan skuespilleren kan bruke filmens estetiske komponenter og regikonsept i utvikling av rollen. Studenten skal sette seg inn i ulike stilarter og filmsjangre, og kunne vurdere deres relevans for eget arbeid. Det forventes at studenten skal kunne samtale med regissør om karakterarbeid i valgte filmeksempler, og selv gjør egen relevant research. Studenten skal arbeide bevisst med karakteriserende kostyme, sminke og rekvisitt, og være observatør i etterarbeidet av fiksjonsfilmen.

 

Studenter som velger filmfordypning styrker sin kompetanse på områdene

 • Karakterfordypning og samspill

 • Kamera- og lydteknisk arbeid

I prosessen skal studenten arbeide mot to filmvisninger, som begge velges i samråd med faglærer. Den ene er en fiksjonsfilm i samarbeid med Program for Film og TV eller en visning av en filmscene fra et ensemblearbeid. I ensemblearbeidet skal studentene har omtrent like mye tid foran kamera. Avhengig av aktiviteter ved andre program kan det trekkes inn studenter fra Program for Manus, Program for Lyddesign og Program for Maske- og hårdesign. Den andre er et arbeid med en kompleks filmkarakter, som velges i samråd med faglærer, og som skal vises som en casting-tape.

Emnet avsluttes med en visning for sensorer av filmscene i ensemblearbeid eller fiksjonsfilm, visning av casting-tape og innlevering av skriftlig besvarelse. Film, casting-tape og skriftlig besvarelse er deleksamener i bacheloroppgaven.

Innhold

I fordypning i Skuespillerarbeid i film og tv skal studenten arbeide med filmscener sammen med rollelærer/ instruktør/registudent. Studenten skaffer seg også eventuelle praktiske ferdigheter som rollen krever, og søker relevant veiledning for slike. I rolle­arbeidet fokuseres det på emosjonell dybde, umiddelbarhet og presisjon i karakterarbeidet.

 

Det forventes grundige forberedelser, arbeidet starter med at den enkelte student formulerer noen tanker om hvilket kunstneriske prosjekt (konsept) hun/han ønsker å utforske gjennom bachelorarbeidet. Studenten forventes å ta ansvar for karakterarbeidet og justere dette under veiledning fra regissør, herunder studere hvordan skuespilleren kan bruke filmens estetiske komponenter og regikonsept i utvikling av rollen. Studenten skal sette seg inn i ulike stilarter og filmsjangre, og kunne vurdere deres relevans for eget arbeid. Det forventes at studenten skal kunne samtale med regissør om karakterarbeid i valgte filmeksempler, og selv gjør egen relevant research. Studenten skal arbeide bevisst med karakteriserende kostyme, sminke og rekvisitt, og være observatør i etterarbeidet av fiksjonsfilmen.

 

Studenter som velger filmfordypning styrker sin kompetanse på områdene

 • Karakterfordypning og samspill
 • Kamera- og lydteknisk arbeid

 

I prosessen skal studenten arbeide mot to filmvisninger, som begge velges i samråd med faglærer. Den ene er en fiksjonsfilm i samarbeid med Program for Film og TV eller en visning av en filmscene fra et ensemblearbeid. I ensemblearbeidet skal studentene har omtrent like mye tid foran kamera. Avhengig av aktiviteter ved andre program kan det trekkes inn studenter fra Program for Manus, Program for Lyddesign og Program for Maske- og hårdesign. Den andre er et arbeid med en kompleks filmkarakter, som velges i samråd med faglærer, og som skal vises som en casting-tape.

 

Emnet avsluttes med en visning for sensorer av filmscene i ensemblearbeid eller fiksjonsfilm, visning av casting-tape og innlevering av skriftlig besvarelse. Film, casting-tape og skriftlig besvarelse er deleksamener i bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal

 • kunne redegjøre for tendenser innen samtidens scenekunstfelt/samtidsfilm, både metodisk og visuelt, nasjonalt og internasjonalt
 • kunne formulere kvalitative kriterier for en skuespillers forarbeid og innstudering i en profesjonell produksjon
 • søke og referere til aktuelle utviklings- og forskningsarbeider relevant for egen fordypning

 

Ferdigheter - kandidaten skal

 • velge og anvende skuespillermetoder og -teknikker fra eget studium, praksisbasert erfaring og aktuelle FoU/KU arbeid til å
 • planlegge individuelt arbeid med en filmproduksjon og tilpasse dette til en kunstnerisk helhet
 • foreta relevante analyser, så som rolleanalyser og målgruppeanalyser
 • forholde seg til helhetlige prøve- og produksjonsplaner, individuelt så vel som innen ensemblet
 • begrunne egne valg og faglige handlinger med henvisning til metodisk, teoretisk eller praktisk kunnskap om feltet
 • skriftlig reflektere over forholdet mellom prosess og resultat i fordypningen
 • finne, vurdere og henvise til bakgrunnsinformasjon og fagstoff fra eget og andres kompetanseområder relatert til et gitt prosjekt slik at det belyser problemstillinger av prosessuell, faglig og/eller innholdsmessig art

 

Generell kompetanse - kandidaten skal

 • kunne organisere, arbeide selvstendig med og gjennomføre rolleinnstudering alene og i samarbeid med andre, herunder identifisere eget læringsbehov og søke veiledning, samt vedlikeholde opparbeidete ferdigheter i nye settinger og ved arbeid i ulike medier
 • kunne integrere et helhetlig kunstnerisk konsept i eget rollearbeid
 • gi uttrykk for personlig meninger og forpliktende holdninger om god praksis for profesjonelle skuespillere i forhold den produksjon en til enhver tid arbeider med, begrunne dette og benytte dette som en forpliktende basis for eget virke

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill

Læringsaktiviteter

Studentene arbeider alene og i grupper som er satt sammen av programmenes veiledere. Studentene søker veiledning hos eget programs veiledere. Hver student har krav på 15 timers individuell veiledning, som fordeles på filmscener og skriving av bacheloroppgave. Det gis veiledning i grupper/instruksjon/fellesundervisning utenom individuell veiledning, samt klasseromsundervisning i skriving av Bacheloroppgave.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 45 timer

Selvstudium - 200 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 355 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til pc/Mac for arbeid med skriftlige oppgaver.

Tilgang til avspillingsutstyr for filmer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent (prosjektbeskrivelse og litteraturliste)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave i gruppe (produksjonseksamen, rolle i en filmproduksjon), det gis individuell sensur

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Semesteroppgave, individuell (produksjonseksamen, casting-tape)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen med muntlig justering

Hjemmeeksamen varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: Opptil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler under muntlig eksamen: Skriftlig hjemmeeksamen og egne notater 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere oppgaven på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Tekst til ensemblearbeid eller fiksjonsfilm velges av veiledere fra samarbeidende program, mens tekst til casting-tape velges i samråd med hovedveileder. Studenten setter selv sammen et eget pensum på ca. 1000 sider faglitteratur. I Skuespillerarbeid for Film og TV kan filmer erstatte opp til 25% av pensumlitteratur, og beregnes slik: 1 minutts film tilsvarer 1 side pensumlitteratur. Det vises i denne sammenheng til pensumlisten, samt litteratur og film anbefalt av veileder.

All timeplanfestet aktivitet, så som forelesninger, instruksjoner, veiledninger og workshoper, er alltid en del av pensum.