Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene en fordypning i emnet Visual Merchandising. Emnet fokuserer særlig på de kunnskapene som studenten må ha for å kunne planlegge og utarbeide nytenkende, relevante og salgsfremmende løsninger innenfor produkteksponering, utstilling og funksjonsrom rettet mot en gitt eller selvdefinert målgruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap og forståelse for hvordan de kan benytte fagområdets virkemidler og metoder for å skape en salgsfremmende eksponeringsløsning i små og store rom

Ferdigheter 

Studenten...

  • kunne anvende faglig kunnskap innen Visual merchandising i små og store rom og begrunne sine valg
  • kunne utvikle eksponeringsløsninger som skal fremstå som nytenkende og attraktive for den utvalgte målgruppen

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kunne reflektere og formidle synspunkter og erfaring muntlig, skriftlig og visuelt rundt fagets innhold
  • kunne være i stand til å velge, ta i bruk riktige virkemidler og løse andre utfordringer knyttet til faget visual merchandising.

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, research, praktisk arbeid, verkstedarbeid, presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 40 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 80 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 30 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale presentasjonsverktøy, som for eksempel: KeyNotes, InDesign, Photoshop, Rachid.

Studentene jobber på egen Mac.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et obligatorisk fordypningsemne ved Retail Design og henger sammen med VM1.

Anbefalte forkunnskapskrav: Visuelle uttrykk, Introduksjon til Retail Design, Materialer og teknikker, Visual Merchandising 1, Teori og metode og Strategi og samfunn.