Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å kunne planlegge og utarbeide tydelige og salgsfremmende virkemidler for produkteksponeringer, utstillinger og funksjonsrom rettet mot en definert målgruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i visual merchandising

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte seg av den grunnleggende kunnskapen som benyttes for å eksponere produkter på en salgsfremmende måte i små og store rom

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan ha et bevisst forhold til funksjon og kommunikasjonsmessige virkemidler, formspråk, arealdisponering og merkevarebygging i rom, samt visualisering av dette
  • kan reflektere over betydningen av virkemidlene som blir benyttet
  • kan sette egen praksis og erfaring inn i en fagteoretisk kontekst

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, research, praktisk verkstedarbeid og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 40 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 140 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale presentasjonsverktøy som for eksempel Keynote, InDesign, Photoshop eller ArchiCad. Studentene må ha egen Mac.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

  • Den praktiske løsningens relevans til emnet.
  • Vurdering av oppgavens profesjonalitet metodisk og håndverksmessige utførelse.
  • Relevant bruk av teori og begreper.
  • Vurdering av målgruppen og den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.
  • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst.

Kontinuasjon

Ved kontinuasjon vil eksamen være i samme format som den originale eksamenen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med emner som materialer og teknikker, digitale verktøy og visuelle uttrykk.