Innledning

Emnet gir innføring i teknikker, metoder og materialer innen Retail design. Faget introduserer de begrepene, praktiske ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å kunne utvikle, skape, gjennomføre ideer og løsninger, samt presentere prosjekter. Studentene får trening og veiledning i praktisk arbeid og presentasjonsteknikker. Faget gir utvidet undervisning i materialbruk, metoder, teknikker og eksponeringsbelysning som trengs for å utarbeide Retail prosjekter som messestands og utstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha utvidet kunnskap om hvordan de skal planlegge og produsere ide i form av modell og presentasjonsmapper.

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne anvende teoretisk og praktisk kunnskap i praktiske øvelser.

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal kunne reflektere over behov og funksjoner og sette disse ut i praksis med anvendelse av teknikker, metoder og egnede materialer.

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledninger, øvelser og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 30 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 20 timer Selvstendig øving praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale visualiseringsverktøy, som for eksempel KeyNotes og InDesign.

Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel 1: Semesteroppgave, individuell produksjonseksamen

Varighet: 2-4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Ikke prioritert rekkefølge

  • Den praktiske løsningens relevans til emnet.

  • Vurdering av besvarelsens håndverksmessige profesjonalitet.

  • Vurdering av besvarelsens originalitet.

  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.

  • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et basisemne som legger grunnlaget for de fleste emner i studieprogrammet Retail design.