Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan et funksjonelt produkt, møbel, eller objekt kan være en bærer for, eller et uttrykk for innholdet av en merkevare.

Kandidaten må ha en grunnleggende praktisk og teoretisk forståelse for fagområdet og kunne analysere og utarbeide tydelige visuelle løsninger for en gitt oppgave med forståelse for metodikk og fremgangsmåte i arbeidet og utførelse.

Emnet gir grunnleggende innføring i merkevare- og funksjonsanalyse.

Emnet gir en grunnleggende kunnskap om konstruksjon og visualisering av elementet i detalj og helhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i basisemnene innen produktdesign

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal under veiledning reflektere over sin egen faglige utvikling og løsningsorienterte evner

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal ha et bevisst forhold til kommunikasjonsmessige virkemidler, analyse og merkevarebygging og kunne gjennomføre selvstendige designoppgaver
  • skal ha en bevist og reflektert holdning til konstruksjon og visualisering av produktets oppbygging og materialbruk

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, praktisk arbeid, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 70 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale konstruksjons og presentasjonsverktøy, som for eksempel KeyNotes, Illustrator, Photoshop, InDesign, ArchiCad.

Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel 1: Mappevurdering, individuell

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

  • løsningens relevans til emnet
  • reflektert analyse av behov og relevante funksjoner
  • relevant bruk av teori og begreper som kan beskrive en merkevare
  • vurdering av den visuelle kommunikasjonens løsningens designmessige kvaliteter
  • vurdering av den visuelle kommunikasjonens løsningens relevans for målgruppen
  • vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk og evne til å sette denne i faglig kontekst

Ved karakterens bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamensdel 1/2: Innlevering av samme mappeeksamen/oppgave i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er obligatorisk ved Retail Design.