Innledning

Emnet gir innføring i teknikker, metoder og materialer innen retail design. Emnet introduserer de begrepene, praktiske ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å kunne utvikle, skape, gjennomføre ideer og løsninger, samt presentere prosjekter. Studentene får trening og veiledning i praktisk arbeid og presentasjonsteknikker. Emnet gir grunnleggende innføring i materialbruk, metoder og teknikker som trenges for å utarbeide retailprosjekter. Arbeidet omfatter delemner som materialer og teknikker, verktøybruk, presentasjonsteknikker og materiell, skiltproduksjon og eksponeringsbelysning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan de skal planlegge og produsere ide i form av modell og portfolio

Ferdigheter 

Studenten...

  •  skal kunne anvende teoretisk og praktisk kunnskap i praktiske øvelser

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne reflektere over behov og funksjoner og sette disse ut i praksis med anvendelse av grunnleggende teknikker, metoder og egnede materialer

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger; individuell og felles veiledning; prosjektarbeid; verkstedarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 20 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 30 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 60 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale visualiseringsverktøy. Som for eksempel Keynote og InDesign. Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Semesteroppgave, individuell produksjonseksamen 

Varighet: Tre uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen* 

Varighet: Tre uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

  • Den praktiske løsningens relevans til emnet

  • Vurdering av besvarelsens håndverksmessige profesjonalitet

  • Besvarelsens originalitet

  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter

  • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.