Innledning

Emnet gir en fordypning i Retail Design med fokus på butikkplanlegging med integrert visual merchandising. Emnet gir de ferdigheter og kunnskaper som studentene må ha for å ferdigstille reelle konseptuelle prosjekter. Emnet gir ytterligere kunnskap om Space management, produktdesign og butikken som merkevarebygger. Emnet gir ytterligere fordypning i merkevarespråk oversatt til visual merchandising integrert i butikk konseptet. Emnet gir dybdekunnskap om fagområdets virkemidler og metoder. Gjennom emnet jobber studentene individuelt med reelle prosjekter for oppdragsgiver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan individuelt utarbeide butikk konsepter med vektlegging på vareplassering, Space management og kommersielt varetrekk.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap og kritisk vurdere behovs-, situasjons-, og produktanalyser opp mot eget arbeid.
 • kan anvende kunnskap om vareplassering og Space management i egen løsning og begrunne sine valg.

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan formidle sentralt fagstoff teoretisk og visuelt.
 • kan utvikle problemstillinger og løsninger alene.
 • kan kritisk vurdere parallelle, tilhørende, beslektede og eksisterende butikk konsepter i markedet i dag opp mot eget prosjekt.

Emnet inngår i

Bachelor i retail design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, verkstedarbeid, selvstudium, observasjon, research, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 170 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale konstruksjons- og visualiseringsverktøy som f eks. ArchiCad, Photoshop, InDesign, Cinema 4D Studio.

Studentene må ha egen Mac.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Semesteret 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

 • Den praktiske løsningens relevans for emnet og oppdragsgiver.
 • Vurdering av oppgavens profesjonalitet, metodisk og håndverksmessig.
 • Den visuelle og konseptuelle kommunikasjonens originalitet, vilje og evne til eksperimentering og nyskaping.
 • Vurdering av målgruppen og den visuelle kommunikasjonens relevans for denne.
 • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.
 • Vurdering av studentens refleksjon rundt eget uttrykk, evne til å sette dette i en faglig kontekst.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgaven på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. Varighet: 72 timer. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et valgbart fordypningsemne ved Retail design.

Anbefalte forkunnskapskrav: Digitale verktøy, Visual Merchandising 1, Visual Merchandising 2 , Butikkplanlegging 1, Teori og metode og Strategi og samfunn.