Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene de begreper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne planlegge og utarbeide relevante og tydelige løsninger for butikkplanlegging. Emnet omhandler utarbeidelse av butikkonsepter med integrert vareeksponering (Visual merchandising).

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har bred kunnskap om butikkplanlegging og konseptarbeid med bakgrunn i kommunikasjon og salgsfremmende virkemidler
 • kan utføre en butikks planleggingsoppgave med integrert Visual Merchandising
 • kan jobbe med konseptutvikling, butikkinnredning, butikkdesign og planlegging av butikk og fasade

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide et butikkonsept som spenner fra idéutvikling til løsning med integrert Visual Merchandising

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan reflektere og formidle synspunkter og erfaring muntlig, skriftlig og visuelt rundt emnets innhold
 • kan velge riktig bruk av virkemidler og andre fagspesifikke problemstillinger rettet mot målgruppen innen Retail Design, individuelt og i team
 • kan sette egen praksis og erfaring inn i en fagteoretisk kontekst

Emnet inngår i

Bachelor i retail design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, research, observasjoner og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 90 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 190 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 60 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale kontraksjon- og visualliseringsverktøy, som for eksempel: ArchiCad, InDesign, Photoshop, og Illustrator.

Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering utarbeidet i gruppe (det settes individuell karakter)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

 • Den praktiske løsningens relevans til emnet.

 • Oppgavens profesjonalitet metodisk og håndverksmessige utførelse.

 • Målgruppen og kommunikasjonens relevans for denne.

 • Den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.

 • Studentens refleksjon rundt eget uttrykk, og evne til å sette dette i en faglig kontekst.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med emner som Strategi og samfunn, Digitale verktøy, Visuelle uttrykk og Visual merchandising.