Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene en fordypning i utvidet Retail Design med fokus på merkevarekommunikasjon i det offentlige rom. Studentene skal få forståelse om Brandscapes og arkitektur som en media i merkevarekommunikasjon. Emnet fokuserer særlig på de kunnskapene som studenten må ha for å ha for å ferdigstille reelle prosjekter. Emnet gir dybdekunnskap om virkemidler, metoder og prosjektledelse slik at de kan gå inn i reelle prosjekter. Gjennom emnet jobber studentene med reell oppdragsgiver. Fokus i emnet er på integrert merkevarekommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap og forståelse for hvordan de kan benytte fagområdets virkemidler og metoder for å skape merkevareprofilering i offentlig rom.

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap innen merkevarekommunikasjon i offentlig rom kontekst og begrunne sine valg.
 • kan tenke individuelt og konseptuelt, vurdere offentlig situasjon og merkevare.

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan reflektere og formidle synspunkter og erfaring muntlig, skriftlig og visuelt rundt emnets innhold.
 • kan velge riktig bruk av virkemidler og andre fagspesifikke problemstillinger innen merkevarekommunikasjon i offentlig rom kontekst.
 • kan utvikle løsninger som skal fremstå som nytenkende og attraktive for den utvalgte merkevare.

Emnet inngår i

BA Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, research, observasjon, seminarer, praktisk arbeid, verkstedarbeid, presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer Selvstudium - 80 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer Selvstendig øving/ praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 140 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale konstruksjons- og presentasjonsverktøy, som for eksempel: KeyNotes, InDesign, Photoshop, ArchiCad og Cinema 4D Studio.

Studentene må ha egen Mac.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

 • Vurdering av merkevare og den visuelle kommunikasjonens relevans for denne.

 • Vurdering av offentlig situasjon og relevans til kommunikasjons løsning.

 • Den praktiske løsningens relevans til emnet.

 • Relevant bruk av teori og begreper.

 • Vurdering av oppgavens profesjonalitet, metodisk og håndverksmessige utførelse.

 • Den visuelle kommunikasjonenes originalitet, vilje og evne til eksperimentering og nyskapning.

 • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.

 • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon av hjemmeeksamen gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. Varighet: 10 dager.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et valgbart fordypningsemne ved Retail Design og henger sammen med Brand Communication 1.