Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studentene en introduksjon i utvidet Retail Design med fokus på merkevarekommunikasjon i en helhetlig romlig kontekst. Emnet fokuserer særlig på de kunnskapene som studenten må ha for å kunne planlegge og utarbeide nytenkende, relevante og salgsfremmende løsninger innenfor merkevarekommunikasjon i romlige løsninger. Studentene skal få forståelse for hvordan merkevarer har en overordnet rolle i kommunikasjon og i romlige løsninger.

Studentene lærer å anvende faglig kunnskap og kritisk vurdere analyser av merkevare, behovs-, situasjons og produkt opp mot eget arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap og forståelse for hvordan de kan benytte fagområdets virkemidler og metoder for å skape merkevareprofilering i en helhetlig romlig kontekst

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende faglig kunnskap innen merkevarekommunikasjon i romlig kontekst og begrunne sine valg

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan reflektere og formidle synspunkter og erfaring muntlig, skriftlig og visuelt rundt emnets innhold
  • kan velge riktig bruk av virkemidler og andre fagspesifikke problemstillinger innen merkevarekommunikasjon i romlig kontekst

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, research, observasjon, seminarer, praktisk arbeid, verkstedarbeid, presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer Selvstudium - 40 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 70 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Digitale konstruksjons- og presentasjonsverktøy som for eksempel: KeyNotes, InDesign, Photoshop, ArchiCad og Cinema 4D Studio. Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

  • Vurdering av merkevare og den visuelle kommunikasjonens relevans for denne.
  • Den praktiske løsningens relevans til emnet.
  • Relevant bruk av teori og begreper.
  • Vurdering av oppgavens profesjonalitet, metodisk og håndverksmessige utførelse.
  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.
  • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Innlevering av samme oppgave i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et obligatorisk emne ved Retail Design og henger sammen med Introduksjon til Retail Design.