Innhold

Introduksjon 

 • Grunnleggende sosiologiske begreper og typologier.
 • Hvorfor studere turist, attraksjon og opplevelse i reiselivsstudiet?

Turistteori

 • Hvorfor reiser man? Motivasjon.
 • Historisk tilbakeblikk på den reisende; dannelsesreisen, pilegrimsreisen, handelsreisen.
 • Reisen som hellig, brudd med det normale, som motsetning arbeid - ferie.
 • Reisen som meningsfull og/eller autentisk, som lærdom og/eller avkobling/opplevelse/nytelse og /eller statusmarkør
 • "Turistens blikk" - visuelt og distansert, sosialt konstruert.
 • Hvem er turisten? Typologier; masseturister, utforskere, alternative turister; hjelpeturister, langtidsturister, opplevelsesturister, helseturister, etc.

Attraksjonsteori 

 • Kultur som ressurs, marked, attraksjon, tilrettelegging og formidling.
 • Fra natur- eller kulturressurs til attraksjon.
 • Autentisitet: Kultur som noe reiselivsbransjen tilrettelegger og selger, kommersialisering.
 • Det samiske, det norske, eksotifisering.
 • Turistens forestilling, identifikasjon og attraksjonens symbolbruk, iscenesatt autentisitet.
 • Kulturarv, bevaring, revitalisering, representasjon.
 • Eksempler fra vikingtiden, folkeeventyr, litteratur, musikk, kunst, teater, bondekultur og det nye Norge ved Operaen, Barcode og Fjordbyen.

Opplevelsesteori

 • Opplevelsesbasert verdiskaping.
 • Å skape meningsfulle opplevelser; opplevelsesmåter og -elementer, turistens deltagelse og innlevelse, ekstraordinære opplevelser.
 • Opplevelsesrommet, opplevelsesproduksjon, opplevelsesøkonomi.
 • Hva slags turister søker opplevelser?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om turistens og den reisendes kjennetegn, rolle, motiver og typer.
 • har kunnskap om attraksjonens generelle kjennetegn, grad av autentisitet og tiltrekningskraft på ulike typer turister nasjonalt, internasjonalt og innen ulike målgrupper.
 • har kunnskap om opplevelsesteori og opplevelsesutvikling.
 • har kjennskap til det norske turistproduktet.
 • har kunnskap om hvordan Norge kan fremstå som attraktiv i nasjonale og internasjonale markeder.
 • har forståelse for hva ulike typer turister ønsker å oppleve.

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan sette sammen ulike deler av turismeproduktet til en helhetlig opplevelse.
 • forstår hvordan han/hun kan bidra til å utvikle attraksjoner for å oppnå opplevelsesdimensjonen for turisten.
 • er i stand til å utvikle attraksjonens potensial som del av et helhetlig nasjonalt turismeprodukt.
 • behersker hvordan en turistopplevelse og attraksjon kan utvikles, og kontinuerlig videreutvikles i tråd med markedsutviklingen og ønsket type turister.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har evne til å problematisere turisten som fenomen og kunne forstå turisten i samfunnet i dag.
 • har innsikt i hvilken historie og hvilket bilde som formidles gjennom tilrettelegging av kulturbaserte attraksjoner.
 • har en konstruktiv og kritisk holdning til det norske turistprodukt i dag og hvordan man i fremtiden kan utvikle og fornye dette.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, case og diskusjoner i klassen. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i klassen. Det inngår en bedriftsekskursjon som samordnes med andre emner på samme semester. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjon til utvalgt destinasjon med foredrag og samtale med minimum to reiselivsbedrifter, i sammenheng med et annet emne samme semester.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Døving, Runar. 2011. «Stedet Syden». Norsk antropologisk Tidsskrift, 22(1): 18-34. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn: https://www.idunn.no/nat/2011/01/art09 ] (26 s.)

Jacobsen, Jens Kristian Steen, 2014. «Turismeattraksjoner». I Jacobsen og Viken (red.) Turisme, fenomen og næring, 197-213 Oslo: Gyldendal Akademisk. Pensumbok i emne Introduksjon til reiseliv, som går samtidig. (17 s.)

Lyngnes, Sølvi. 2007. Kultur og turistattraksjoner: Jakten på det norske, jakten på opplevelser. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215005829. Sider: 194.

Wang, Ning. 1999. "Rethinking authenticity in tourism experience." Annals of Tourism Research, 26 (2):349-370. (22 s.) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (ScienceDirect): http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738398001030

Week, Lara. 2012. "I am not a tourist: Aims and implications of "traveling". Tourist Studies, 12(2): 186-203. Elektronisk tilgjengelig via Sage: http://tou.sagepub.com/content/12/2/186.full.pdf  (18 s.)

Kompendium i emne TOP1100 Turisme og opplevelser legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Cohen, Eric. 1996. "The sociology of tourism: Approaches, issues, and findings." I Apostolopoulos, Leivadi og Yiannakis (red.) The sociology of tourism: Theoretical and empirical investigations, 51-73. London: Routledge. (21 s.)                                                           

------. 1996. "A phenomenology of tourism experiences." I Apostolopoulos, Leivadi og Yiannakis (red.) The sociology of tourism: Theoretical and empirical investigations, 90-114. London: Routledge. (22s.)

Hanefors, Monica og Lena Mossberg. 2007. "Introduktion: Turisten i upplevelseindustrin." I Turisten i upplevelseindustrin, 15-37. Sverige: Studentlitteratur. (23 s.)

MacCannell, Dean. 1999. "Staged authenticity". I The tourist: A new theory of the leisure class, 91-107. Berkeley: University of California Press. (17 s.)

-----. 2001. "Remarks on The commodification of culture." I Smith og Brent (red.) Hosts and guests revisited: Tourism issues in the 21st century, 380-390. Elmsford, N.Y.: Cognizant Communication.(11 s.)

Muller, Dieter K. og Fredrik Hoppstadius. 2017. "Sami Tourism at the Crossroads: Globalization as a Challenge for Business, Environment and Culture in Swedish Sapmi". I Arvid Viken og Dr. Dieter K. Muller (red.) Tourism and Indigeneity in the Arctic, 71-86. UK : Channel View (17 s.)

Mossberg, Lena. 2007. "Kundens opplevelser og virksomhetens tilbud." I Å skape opplevelser: Fra OK til WOW, 13-31. Bergen: Fagbokforlaget. (19 s.)

Pedersen, Ann-Jorid. 2012. «Kunsten å skape meningsfulle opplevelser». I Opplevelsesøkonomi: Kunsten å designe opplevelser, 63-98. Latvia: Cappelen Damm.(36 s.)

Sharpley, Richard. 2008. "Tourism and authenticity." I Tourism, tourists and society, 28 s. 4. utg. Huntingdon: ELM Publications. Kap. 8 S.1 til Kap. 8 S.28 (28 s.)

-------. 2008. "Tourists: Roles and typologies." I Tourism, tourists and society, 32 s. 4. utg. Huntingdon: ELM Publications. Kap.4 S.1 til Kap.4 S. 32.(32 s.)

Smith, Valene L. 2001. "The nature of tourism." I Smith og Brent (red.) Hosts and guests revisited:    Tourism issues in the 21st century, 53-68. Elmsford, N.Y.: Cognizant Communication. (16 s.)

Urry, John og Jonas Larsen. 2011. "The tourist gaze." I The tourist gaze 3.0, 1-30. [3.utg.] London: Sage.(30 s.)

Samlet sidantall artikler: 360 s.

Samlet sidetall/pensum

554 sider

Anbefalt litteratur

Laing, Jennifer og Warwick Frost. 2014. Explorer Travellers and Adventure Tourism. Bristol: Channel View Pub. ISBN: 9781845414573.

Pedersen, Ann Jorid. 2015. Opplevelsesbasert verdiskaping. Latvia: Cappelen Damm. ISBN: 9788202437923.