Innhold

Introduksjon:

 • Reiseliv i et historisk perspektiv
 • Reiseliv som fenomen og næring
 • Verdifulle opplevelser og perspektiver hentet fra Norges nasjonale strategi for reiselivsnæringen

Reiseliv og turisme i et system og opplevelsesperspektiv:

 • Reiselivssystemet, etterspørsel og opplevelsesmåter
 • Opplevelsesprodukter og pakker
 • Ansatte, gjester og turister
 • Hvordan utvikle verdifulle reiseopplevelser

Destinasjoner og reiselivsaktører:

 • Destinasjonsorganisering
 • Reiselivet og fellesgodene
 • Reiselivsaktører, opplevelser og forretningsutvikling
 • Sesongutfordringer og -aktiviteter
 • Megatrender i reiselivet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om reiseliv og turisme i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, herunder innsikt i reiselivets historie, egenart og plass i samfunnet.
 • har kunnskap om reiseliv som fenomen og næring, med fokus på både sosiale, kulturelle og økonomiske forhold.
 • kjenner til forskningsarbeid innen emneområdet, herunder teorier og modeller som har betydning for produkt- og tjenesteutvikling i reiselivsnæringen.
 • har innsikt i hvordan reiseopplevelser kan utvikles i et helhetlig, forretningsmessig og bærekraftig perspektiv.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan gjennom diskusjoner og arbeid med oppgaver i emnet tilegne seg ferdigheter i å anvende relevant informasjon og teori i utviklingen av reiseopplevelser.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en kritisk, innsiktsfull, forretningsmessig og fremtidsrettet holdning til reiselivs- og opplevelsesutvikling.
 • har forståelse av egen rolle som markedsaktør i reiselivsnæringen, herunder en bevisstgjøring av mulighetene for å påvirke egen organisasjon, kunder og markeder, samt det etiske ansvaret som følger med slik innflytelse.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det blir faglig ekskursjon til en reiselivsorganisasjon. Studentene skal også kunne presentere ulike former for oppgaver i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser fra reiselivsnæringen. Ekskursjon til utvalgt destinasjon. Foredrag og samtaler med representanter fra reiselivsbedrifter

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Jacobsen, Jens Kristian Steen og Arvid Viken (red.). 2014. Turisme: Fenomen og næring. 4. utg. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. ISBN: 9788205464018. Sider: 344

Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartement. 2017. Meld. St. 19 (2016 -2017). Melding til Stortinget. Opplev Norge - unikt og eventyrlig. Sider: 103. Lastes ned gratis her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/

MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2015, Januar 2015. Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge - utvikling og fremtidspotensial. Sider: 122. Lastes ned gratis her: https://www.menon.no/wp-content/uploads/29verdiskapingsanalyse-av-reiselivsnaringen-sluttrapport-28.-januar-2015-2.pdf

Innovasjon Norge. Nøkkeltall for Norsk Reiseliv 2017, Mai 2018. Sider: 76. Lastes ned gratis her: http://www.innovasjonnorge.no/

Samlet sidetall/pensum

645 sider

Anbefalt litteratur

Kamfjord, Georg. 2015. Det helhetlige reiselivsproduktet. 5. utg. Oslo: Reiselivskompetanse. ISBN: 9788299292993. Sider: 323.

Innovasjon Norge. 2015. Håndbok for reisemålsutvikling. Sider: 117. Lastes ned gratis her: http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/8fd051daffbe49e5b7b64f2b3760d6f3/in_handbok_final_online_191115.pdf

Statens Vegvesen. 2017. Nasjonale Turistveger. Sider: 24. Lastes ned gratis her: https://www.nasjonaleturistveger.no/no/om-oss/brosjyrer