Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Introduksjon til den digitale økonomien
 • Fra fysiske varer til digitale tjenester
 • Den nye delingsøkonomien
 • Introduksjon til IKT og reiseliv - historikk og utvikling, globalisering
 • Hvordan forstå den digitale reisende og vedkommendes behov
 • IKT som virkemiddel for å øke kundetilfredsheten
 • Viktige distribusjonskanaler
 • Internett. Strategier og nettsider
 • Markedsføring i sosiale medier
 • Sosiale medier og reiseliv
 • Hvordan reiselivsbedrifter legger til rette for bruk av smarttelefoner og tablets
 • Flyselskapenes bruk av ny teknologi
 • Landbaserte transportselskaper, og deres bruk av ny teknologi
 • Hoteller, overnattingsbedrifter og serveringssteder, og deres bruk av ny teknologi
 • IKT-systemer hos destinasjonsselskaper og på reisemålet
 • Hvordan kan IKT fremme bærekraftig reiseliv?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om nye digitale tjenester og hvordan reiselivsbedrifter kan bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som strategiske ledelsesverktøy.
 • kan definere og forstå ulike typer IKT-hjelpemidler.
 • kjenner til hvordan ny teknologi fungerer som et hjelpemiddel for potensielle kunder før, under og etter reisen.
 • har innsikt i den betydelige endringen av næringen som digitaliseringen av reiselivstjenester har ført med seg.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan redegjøre for konkrete anvendelsesområder for IKT i ulike reiselivssektorer.
 • kjenner til hvordan verdikjeder i transport-, overnattings-, aktivitets- og restaurantbransjen digitaliseres. 
 • kan ved hjelp av overnevnte kjennskap analysere et mangfold av IKT-bruk innen reiselivet.
 • kan kategorisere ulike internettsider og kan benytte seg av noen av de nye applikasjonene og IKT-systemene i praksis.
 • kan analysere innovasjonsdrivere og teknologisk endring i det digitale landskapet.
 • kan se hvordan digitale hjelpemidler kan bidra til en bærekraftig reiselivsnæring.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over rollen IKT spiller for ulike typer reiselivsorganisasjoner.

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen både gruppevis og individuelt. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Næringslivskontakt kan etableres på flere måter i dette emnet, for eksempel:

 1. Utflukt til en relevant reiselivsorganisasjon
 2. Gjesteforelesere fra reiselivsnæringen

Eksamen

Eksamensdel: Hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter). 

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt