Innledning

 • Introduksjon til adventureturisme
 • Adventureturisme markedet
 • Adventureturistenes behov og motivasjon
 • Markedsundersøkelser og markedsføring av adventureturisme, herunder problemstillinger knyttet til merkevarebygging, produktutvikling, prissetting og markedskommunikasjon
 • Planlegging og drift av adventureturisme
 • Risikovurdering for adventureturisme
 • Sertifisering og regulering av adventureturisme
 • Utvikling av adventureturisme produkter som gir minneverdige aktiviteter og opplevelser
 • Bedrifts- og samfunnsansvar i adventureturisme, herunder problemstillinger knyttet til land og miljøstyring
 • Sentrale problemstillinger og fremtidige trender knyttet til adventureturisme

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om og forståelse for grunnleggende adventureturisme og sektorens struktur
 • har kunnskap om og forståelse av markedet for adventureturisme og betydningen av entreprenørskap og innovasjon i adventureturismeindustrien
 • har kunnskap om og forståelse av rammebetingelser og hvordan man gjennomfører risikovurdering og administrerer adventureturismeoperasjoner trygt
 • har kunnskap om og forståelse av hvordan man utvikler adventureturismeprodukter som gir minneverdige aktiviteter og opplevelser
 • har kunnskap om og forståelse av hvordan man markedsfører adventureturismeprodukter, inkludert markedsundersøkelser
 • har kunnskap om og forståelse av hvordan man administrerer fysiske, naturlige og menneskelige ressurser for adventureturisme
 • har kunnskap om og forståelse av trender og problemstillinger som er egnet til å påvirke adventureturismesektoren i fremtiden

Ferdigheter

Studenten...

 • kan definere adventureturisme inkludert viktige elementer av opplevelsen og hvordan elementene kan håndteres
 • kan forklare generelle trekk ved tilbud og etterspørsel for adventureturisme i Norge og i utlandet
 • kan vurdere behov og motivasjon for adventureturister, og de implikasjoner som dette har for planlegging og styring av adventureturismeopplevelser
 • kan forklare rollen til markedsføring og markedsundersøkelser som verktøy for å identifisere, forutse og tilfredsstille kundens behov på en lønnsom måte
 • kan demonstrere prinsipper og praksis knyttet til planlegging og drift av adventureturisme, inkludert risikovurdering og juridisk overholdelse av regelverk
 • kan vise hvordan man utvikler adventureturismeprodukter som gir minneverdige opplevelser og aktiviteter
 • kan vurdere og behandle virkningen adventureturisme har på fysiske, naturlige og menneskelige ressurser
 • kan undersøke trender og problemstillinger som er egnet til å påvirke adventureturismeindustrien i fremtiden

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å sammenligne og vurdere adventureturismeprodukter
 • er i stand til å produsere skriftlig rapport som tar hensyn til viktige prinsipper og praksis involvert i å håndtere og levere et trygt og lønnsomt adventureturismeprodukt som oppfyller markedets forventninger 

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger og case.

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Arbeidslivstilknytning

Casestudier og eksempler fra industrien vil utgjøre en sentral del av undervisningen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Buckley, Ralf. 2009. Adventure Tourism Management, Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN: 9781856178341. 288 sider. Pris ca. 459,-

Swarbrooke, John., Beard, Colin., Leckie, Suzanne. and Pomfret, Gill. 2011. Adventure Tourism: The New Frontier, London: Routledge. ISBN13: 9780750651868. 354 sider. Pris ca.519,-

Samlet sidetall/pensum

622 sider.

Anbefalt litteratur

UNTWO. 2015. Global Report on Adventure Tourism, Madrid: UNWTO. 88 sider. Tiljengelig elekronisk via: https://skift.com/wp-content/uploads/2014/11/unwto-global-report-on-adventure-tourism.pdf.