Innledning

Dette emnet gir studenten grunnleggende forståelse for hva vitenskapelig metode er slik at studenten selv kan utvikle undersøkelser, analysere innsamlet data av ulike slag og stille kritiske spørsmål til datainnsamlings- og analyseprosessen. Emnet vil gi studenten innsikt i hovedforskjellene mellom kvantitative og kvalitative data og tilsvarende metoder. Herunder inngår surveyundersøkelser, ulike innholdsanalyser, etnografisk metode, samt forskjellige statistiske analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan definere og forklare forskjellen på kvalitativ og kvantitativ metode.
  • kan beherske relevante faglige og digitale verktøy, teknikker og modeller, så som metoder for nettverksanalyser, mediaovervåkning og medieanalyse.
  • kan lese og anvende informasjon som fra større datasamlinger, statistikk og analyser så som omdømmebarometre og annen statistikk knyttet til politikk, samfunn, kommunikasjonspraksiser og medietrender.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan kartlegge og reflektere over en gitt problemstilling i en gitt kontekst, vurdere ulike og varierte metodologiske løsninger, reflektere over hvordan hvert enkelt slikt forslag vil kunne fungere i forhold til mål, middel og målgruppe, presentere dette for en oppdragsgiver.
  • kan finne frem til, vurdere og benytte kilder, herunder statistikk og varierte søkeverktøy, for å finne frem til opplysninger som kan belyse bestemte målgrupper, virksomheter, den virkelighet eller kontekst virksomheten opererer innenfor, definerte problem og problemstillinger virksomheten måtte ha, og presentere dette for en oppdragsgiver i en slik form at dette gir en støtte til beslutninger og strategiske valg.

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i planlegging og gjennomføring av oppgaver og oppdrag knyttet til strategiske kommunikasjonsprosesser innen både offentlige og private virksomheter.
  • kan reflektere kritisk over og endre egen praksis så vel som utvide sin egen fagforståelse ut fra de tilbakemeldinger som gis.

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 39 timer Selvstudium - 90 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 20 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 15 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 21 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Excel, Gephi, SPSS, Tableau eller lignende programvare installert.

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.