Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har bred kunnskap om teamarbeid, de ulike teamrollene og utnytting av ressursene i et team
  • har oversikt over kommunikasjonsmodeller og kjennetegn ved effektiv kommunikasjon
  • kjenner til retoriske og presentasjonstekniske virkemidler

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan sette sammen effektive team og legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale
  • kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede problemløsingsprosesser

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan benytte kunnskap om retorikk og kommunikasjon i presentasjoner, til å belyse sentrale problemstillinger og utfordringer, og for å ivareta god kommunikasjon internt i egen virksomhet så vel som utad i det offentlige rom
  • kan reflektere over egen kommunikasjon i møte med andre

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, presentasjoner, praktisk og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 44 timer

Selvstudium - 40 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 26 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 40 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Obligatorisk aktivitet

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (3-4 studenter) som er basert på en utlevert oppgave*

Oppgave varighet: 72 timer 

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Læremidler

Merknader